Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-111SP-0901

ZVEREJNENÉ 23. 11. 2009

1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 11. novembra 2009 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-111SP-0902.
Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-111SP-0902 má vplyv na otázku č. 3, zverejnenú 20. 10. 2009 medzi Najčastejšími otázkami k výzve KaHR-111SP-0902. Pôvodná zverejnená odpoveď na otázku č. 3 už nie je aktuálna, aktuálna je nasledujúca odpoveď:

2. K akému termínu má žiadateľ vypĺňať východiskové hodnoty horizontálnych indikátorov?

Východiskové hodnoty indikátorov výsledku horizontálnych priorít sú stanovené obdobne ako pri projektových indikátoroch, viažu sa k roku začiatku realizácie a ich východiskové hodnoty budú mať hodnotu „0“. Plánované hodnoty budú hodnoty ku dňu ukončenia realizácie dosiahnuté počas realizácie projektu. Východiskové hodnoty indikátorov dopadu horizontálnych priorít sú stanovené taktiež ako pri projektových ukazovateľoch, ich východiskové hodnoty sa viažu k 31. 12. 2007. V prípade horizontálnych ukazovateľov dopadu týkajúcich sa pracovných miest sú východiskové hodnoty nula, uvádza sa rok ukončenia realizácie aktivít.

ZVEREJNENÉ 20. 10. 2009

1. Systém ITMS neumožňuje žiadateľovi v tabuľke č. 15 Horizontálne priority zadať indikátor dopadu bez toho, aby v konkrétnej sekcii napr. trvalo-udržateľný rozvoj nebol vyplnený aspoň jeden indikátor výsledku. Môže žiadateľ vyplniť indikátor výsledku aj hodnotou 0, aby mohol do tabuľky uviesť relevantný indikátor dopadu? Prípadne môže vyplniť v uvedenej sekcií rozličný indikátor výsledku a dopadu?
Žiadateľ nemôže vyplniť indikátory horizontálnych priorít plánovanými hodnotami „0“ ani vo výsledku a ani v dopade. Indikátory horizontálnych priorít musia byť sledované ako výsledok, aby tieto mohli byť predmetom hodnotenia, teda napr. ku dňu ukončenia realizácie projektu je prijímateľ povinný zdokumentovať, že už počas realizácie projektu zamestnal osoby, ktoré sú sledované prostredníctvom horizontálnych ako indikátor výsledku. V prípade, že žiadateľ deklaruje príspevok k horizontálnej priorite prostredníctvom indikátora výsledku môže sa rozhodnúť aj pre sledovanie príspevku k tej istej horizontálnej priorite prostredníctvom toho istého alebo iného indikátora dopadu.

2. Ako má žiadateľ vyplniť povinné indikátory, ktoré sú pre jeho projekt irelevantné? Konkrétne, ako má vyplniť indikátor dopadu počet novovytvorených pracovných miest, ak je pre jeho projekt irelevantný ?
Projektové ukazovatele dopadu vychádzajú z cieľov Národného strategického referenčného rámca a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, z čoho vyplýva, že pre každý projekt v rámci cieľa konvergencia sú dané projektové dopadové indikátory relevantné, platí však nižšie uvedené. V prípade tabuľky č. 2.2. v Opise projektu musí vyplniť všetky povinné indikátory a musí ich hodnoty preniesť do tabuľky č. 12 v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Plánované hodnoty indikátorov Počet inovovaných výrobných postupov, Nárast pridanej hodnoty a Nárast tržieb musí žiadateľ vždy vyplniť, a to inou hodnotou ako je „0“. Ak neplánuje vytvoriť v priebehu piatich rokov po skončení projektu žiadne pracovné miesto, môže indikátor dopadu Počet novovytvorených pracovných miest vyplniť aj plánovanou hodnotou „0“. Počet novovytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu však patrí medzi kvalitatívne výberové kritériá, a tak má vplyv na schválenie žiadosti o NFP.

3. K akému termínu má žiadateľ vypĺňať východiskové hodnoty horizontálnych indikátorov ?
Východiskové hodnoty indikátorov výsledku horizontálnych priorít sú stanovené obdobne ako pri projektových indikátoroch, viažu sa k roku začiatku realizácie a ich východiskové hodnoty budú mať hodnotu „0“. Plánované hodnoty budú hodnoty ku dňu ukončenia realizácie dosiahnuté počas realizácie projektu. Východiskové hodnoty indikátorov dopadu horizontálnych priorít sú stanovené taktiež ako pri projektových ukazovateľoch, ich východiskové hodnoty sa viažu k 31. 12. 2007.

ZVEREJNENÉ 13. 10. 2009

1. Má žiadateľ pri posudzovaní, či spĺňa kritériá MSP alebo veľkého podniku, do sledovaných tržieb zarátavať len tržby za vlastné výrobky a služby, alebo musí zohľadniť aj tržby  za predaj dlhodobého majetku a iné výnosy?
Do sledovaného obratu sa pri posudzovaní oprávnenosti MSP a veľkého podnikateľa zarátavajú iba tržby z predaja výrobkov a služieb (konkrétne riadky č. 1 a 5 z výkazu ziskov a strát). Postup výpočtu je opísaný aj v užívateľskej príručke MSP na str. 15 v časti 2.2.2.

2. Stačí pri vyhlasovaní obchodnej verejnej súťaže v celoslovenských médiách, ak žiadateľ priamo vo výzve uvedie len najdôležitejšie zmluvne podmienky, na ktorých ako vyhlasovateľ OVS trvá s odkazom, že komplexný text dodávateľsko-odberateľskej zmluvy zverejní na internete?
Je postačujúce, ak vo výzve zverejnenej v rámci vyhlasovania OVS vyhlasovateľ uvedie odkaz na zverejnený kompletný text zmluvy.

3. Patrí zaškolenie obsluhy obstarávanej technológie medzi oprávnené výdavky?
Nie, vzhľadom na to, že zaškolenie obsluhy nemôže vstupovať do ceny obstarávanej technológie.

4. Je nákup patentu, resp. know-how, prípadne licencie oprávneným výdavkom?
Nie, nákup licencií, know-how ani patentov nie je oprávneným výdavkom. Za oprávnený výdavok v rámci nehmotného majetku možno považovať len nákup softvéru, ktorý súvisí s obstarávanou technológiou.

5. V rámci prílohy č. 9 má žiadateľ predkladať potvrdenie daňového úradu, že nie je daňovým dlžníkom. Bude oprávnený aj žiadateľ, ktorý má s daňovým úradom dohodnutý splátkový kalendár, prípadne odklad dane?
Žiadateľ o NFP nie je oprávnený, ak preukáže potvrdením príslušného daňového úradu dohodnutý splátkový kalendár, prípadne odklad dane. Uvedené platí aj pri potvrdeniach poisťovní, ktoré žiadateľ predkladá v rámci prílohy č. 10 žiadosti o NFP.

6. Môže žiadateľ, ktorý má dohodnutý s daňovým úradom splátkový kalendár, prípadne odklad dane,  potvrdiť svojim podpisom prílohu č. 18 –  čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom?
Nie.

7. Ako má žiadateľ postupovať pri vypĺňaní miesta realizácie projektu v rámci povinnej prílohy Opis projektu v tabuľke číslo 4.5, ak chce obstarávanú technológiu umiestniť do viacerých budov v rámci jedného areálu?
Žiadateľ v prílohe ŽoNFP č. 1 Opis projektu, do tabuľky 4.5 ako miesto realizácie projektu uvedie všetky parcelné čísla (pozemkov a stavieb), na ktorých sa bude projekt realizovať (oprávnené i neoprávnené výdavky, ak ich projekt obsahuje). V takom prípade žiadateľ môže rozšíriť tabuľku o potrebný počet riadkov a uvedie v nich požadované údaje z príslušných listov vlastníctva k nehnuteľnostiam. V prípade, že nehnuteľnosť nemá pridelené súpisné číslo, tak príslušné políčko vyplní žiadateľ pomlčkou.

8. Môže žiadateľ v prospech poskytovateľa založiť majetok, ktorý je nie je súčasťou projektu a súčasne tvorí záloh v prospech spolufinancujúcej banky?
Záložné právo v prospech poskytovateľa môže byť zriadené na akýkoľvek majetok žiadateľa za podmienok bližšie uvedených v Zmluve o zriadení záložného práva. V prípade, že projekt je spolufinancovaný z prostriedkov banky a bola uzatvorená úverová zmluva medzi žiadateľom a bankou v zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a následne Zmluva o zriadení záložného práva medzi žiadateľom a bankou v zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, poskytovateľ bude akceptovať zriadenie záložného práva, kde bude poskytovateľ zapísaný ako záložný veriteľ druhý v poradí.
V prípade, že projekt je spolufinancovaný z prostriedkov banky, ktorá nemá uzatvorenú predmetnú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, resp. žiadateľ spolufinancuje projekt z vlastných zdrojov, poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
Zoznam bánk, s ktorými bola podpísaná zmluva o spolupráci, je zverejnený na stránke www.siea.gov.sk v časti Štrukturálne fondy – Užitočné informácie.

9. Môže žiadateľ ako relevantný označiť aj taký horizontálny indikátor výsledku, (prípadne dopadu), ktorý nie je uvedený v Opise projektu, ale systém ITMS ho ponúka. Konkrétne napríklad v tabuľke č. 15 v sekcii Horizontálne priority v časti trvalo-udržateľný rozvoj ponúka ITMS indikátor výsledku Počet inovovaných výrobných postupov. Tento indikátor však nie je uvedený v obdobnej tabuľke v Opise projektu.
Áno, žiadateľ môže vyberať aj z tých indikátorov horizontálnych priorít, ktoré nie sú uvedené v Opise projektu, ale systém ITMS ich ponúka. Vypĺňa ich iba v prípade, že je pre neho konkrétny indikátor relevantný ako indikátor výsledku. Ako je uvedené v príručke pre žiadateľa na str. 15., v prípade, že žiadateľ v predkladanej žiadosti o NFP definuje príspevok k napĺňaniu cieľov niektorej z horizontálnych priorít, žiadateľ je povinný zvoliť indikátory z ponuky verejného portálu ITMS, ktoré následne identicky doplní aj do prílohy č. 1 ŽoNFP – Opis projektu, časť 10.

ZVEREJNENÉ 8. 9. 2009

1. Pri stanovovaní oprávnenosti veľkého podnikateľa sa do limitovaného počtu zamestnancov a ročného obratu majú zarátavať iba údaje žiadateľa alebo aj údaje za partnerské, respektíve prepojené podniky?
Pri posudzovaní oprávnenosti veľkého podniku sa berú do úvahy len údaje za žiadateľa. Údaje za partnerské, respektíve prepojené podniky sa zohľadňujú len pri stanovovaní oprávnenosti mikro, malých a stredných podnikateľov v súlade s definíciou MSP, ktorá je súčasťou výzvy.

2. Sú oprávnené projekty zamerané na obstaranie technológie, ak budovy, v ktorých bude technológia umiestnená, nie sú v čase podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok postavené, prípadne sú rozostavané? Stačilo by, ak so žiadosťou bude predložený list vlastníctva, na ktorom bude budova zapísaná ako rozostavaná a po schválení žiadosti, pred podpisom zmluvy o NFP, žiadateľ predloží aktualizovaný list vlastníctva k už dokončenej stavbe?
Budovy, v ktorých bude umiestnená technológia, nemôžu byť v liste vlastníctva v čase podávania žiadosti uvedené ako rozostavané.

3. Bude oprávnený veľký podnik, ktorý spĺňa podmienku počtu zamestnancov (do 1000), ale pred dvomi rokmi dosiahol ročný obrat nad 50 miliónov EUR?
Pri posudzovaní oprávnenosti veľkého podnikateľa je nutné zohľadňovať údaje za účtovné obdobie predchádzajúce roku podania žiadosti, teda v prípade obratu údaj z účtovnej závierky, ktorá je súčasťou Prílohy č. 8 ŽoNFP. Skutočnosť, že žiadateľ dva roky pred podaním žiadosti presiahol určený limit obratu, nemá vplyv na posudzovanie oprávnenosti.

4. Je oprávneným žiadateľom veľký podnik – spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej obec vlastní viac ako 50%?
Áno.

5. Je možné v rámci projektu obstarať i technológiu vyrobenú v krajine, ktorá nie je členom Európskej únie?
Výber krajiny pôvodu obstarávanej technológie je na rozhodnutí žiadateľa. Pri formálnej kontrole sa krajina pôvodu technológie nesleduje a počas odborného hodnotenia hodnotitelia zvažujú celkový prínos novej technológie napr. z hľadiska inovatívnosti, kvality a efektívnosti.

6. Sú oprávnenými nákladmi aj stavebné úpravy nevyhnutné na umiestnenie novej technológie?
Náklady na stavebné úpravy nevyhnutné na umiestnenie novej technológie nepatria medzi oprávnené výdavky. Za oprávnený výdavok možno považovať iba obstaranie technológie.

7. Ak je predmetom projektu len nákup technológie bez akýchkoľvek stavebných úprav, stačí, ak žiadateľ namiesto povinnej prílohy č. 22 predloží čestné vyhlásenie?
Áno. Ako je uvedené v Príručke pre žiadateľa na str. 47, v prípade, že z hľadiska charakteru projektu je príloha č. 22 – Doklad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení irelevantná, predloží žiadateľ o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie. Príloha č. 22 je irelevantná vtedy, ak súčasťou predloženého projektu nie je realizácia stavebných prác.

8. Kedy bude vykonávateľ od žiadateľa vyžadovať zriadenie záložného práva?
Ako je uvedené vo vzorovej zmluve o NFP, vykonávateľ v mene poskytovateľa bude vyžadovať zriadenie záložného práva v jeho prospech v súvislosti so zabezpečením možnej budúcej pohľadávky minimálne vo výške žiadaného NFP uvedeného v žiadosti o platbu. Podmienkou preplatenia NFP uvedeného v žiadosti o platbu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je uzavretie a účinnosť Zmluvy o zriadení záložného práva a vznik záložného práva podľa tejto zmluvy. Vzorová zmluva o NFP je súčasťou balíka výzvy.

9. Môže žiadateľ založiť aj majetok, ktorý nie je súčasťou projektu?
Áno, žiadateľ môže založiť aj majetok, ktorý nie je súčasťou projektu. Záložné právo v prospech poskytovateľa môže byť zriadené na akýkoľvek majetok žiadateľa za podmienok bližšie uvedených v Zmluve o zriadení záložného práva. Vzor zmlúv o zriadení záložného práva bude k dispozícii na stránke www.siea.gov.sk v časti Štrukturálne fondy – Užitočné informácie.

10. Môže žiadateľ v prospech poskytovateľa založiť majetok, ktorý je súčasťou projektu a súčasne tvorí záloh v prospech banky?
Záložné právo v prospech poskytovateľa môže byť zriadené na akýkoľvek majetok žiadateľa za podmienok bližšie uvedených v Zmluve o zriadení záložného práva. V prípade, že projekt je spolufinancovaný z prostriedkov banky a bola uzatvorená úverová zmluva medzi žiadateľom a bankou v zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a následne Zmluva o zriadení záložného práva medzi žiadateľom a bankou v zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, poskytovateľ bude akceptovať zriadenie záložného práva, kde bude poskytovateľ zapísaný ako záložný veriteľ druhý v poradí.
V prípade, že projekt je spolufinancovaný z prostriedkov banky, ktorá nemá uzatvorenú predmetnú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, resp. žiadateľ spolufinancuje projekt z vlastných zdrojov, poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
Zoznam bánk, s ktorými bola podpísaná zmluva o spolupráci, je zverejnený na stránke www.siea.gov.sk v časti Štrukturálne fondy – Užitočné informácie.

11. Musí spolufinancujúca banka pôsobiť na Slovensku?
Doklad o disponovaní finančnými prostriedkami môže vystaviť aj banka sídliaca v zahraničí, musí byť však vystavený pre oprávneného žiadateľa. V prípade, ak je doklad vystavený v inom jazyku ako v slovenskom, musí byť tento doklad zároveň úradne preložený do slovenčiny.

12. Je možné v rámci projektu obstarať technológiu, ktorú je pri jej využívaní potrebné dopraviť prostredníctvom iného nákladného vozidla napr. k zákazníkovi alebo na rozličné miesta, mimo areálu žiadateľa? Napríklad zariadenie na opravu domov, zariadenie na ťažbu štrku.
V rámci výzvy nie je možné nakupovať technológiu, ktorú žiadateľ presúva mimo miesta realizácie projektu. Žiadateľ musí v žiadosti o NFP v bode 8 a v prílohe žiadosti č. 1 v Opise projektu uviesť miesto realizácie projektu. Ako sa uvádza v príručke na str. 30 „projekt môže byť realizovaný len na jednom mieste”. Navyše, ako sa uvádza v Príručke pre žiadateľa na str. 45, objekty kde sa projekt realizuje musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (podnikateľského subjektu) s výnimkou pozemkov, ktoré môžu byť v prenájme žiadateľa.

13. Sú v rámci výzvy oprávnené podniky, ktoré sa zaoberajú napr. výrobou piva, pečiva, cestovín alebo pekárne?
Ako je uvedené v príručke na str. 8, Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách sa nevzťahuje na podniky pôsobiace v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I Zmluvy o založení ES, ak však tieto podniky patria podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ŠKEČ) do divízie 10 (Výroba potravín), 11 (Výroba nápojov), 12 (Výroba tabakových výrobkov), platí pre nich výnimka a sú oprávnené za predpokladu, že nie sú zároveň prvovýrobcami. A tak napríklad výrobcovia pečiva, podobne ako cestovinárne alebo pekárne a pivovary sú v rámci aktuálnej výzvy oprávnené, ak nie sú prvovýrobcami. To znamená, že nevykazujú a v predchádzajúcom účtovnom období (za ktoré predkladajú prílohu č. 8 Účtovná závierka) nevykazovali žiaden obrat v odvetviach, na ktoré sa schéma pomoci nevzťahuje. V uvedených obdobiach teda nemôžu a nemohli napríklad pestovať obilie a ďalšie produkty vymenované v prílohe I Zmluvy o založení ES a v divízii 01 (Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace) a 02 (Lesníctvo a ťažba dreva ) podľa ŠKEČ.

14. Je oprávnený projekt, v rámci ktorého chce žiadateľ získať nenávratný finančný príspevok na nákup technológie na výrobu výrobkov z biomasy, respektíve spracovanie zvyškov dreva, pilín a slamy?
V rámci aktuálnej výzvy takýto projekt nie je oprávnený, keďže výroba peliet, respektíve spracovanie biomasy z drevných zvyškov a zo slamy patrí do odvetvia spracovania dreva. Ako je uvedené v príručke na str. 8, projekty zamerané na spracovanie dreva sú neoprávnené, nakoľko patria do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR. Konkrétne sú to projekty patriace podľa klasifikácie ŠKEČ do divízie 16 (Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu) a 17 (Výroba papiera a papierových výrobkov). SIEA neadministruje žiadne výzvy, v rámci ktorých možno získať príspevky na nákup technológie na spracovanie biomasy. Z výziev, ktoré implementuje SIEA, však možno získať napr. finančné prostriedky na nákup technológie na výrobu kotlov na biomasu (aktuálna výzva k Opatreniu 1.1.1, podľa schémy štátnej pomoci) alebo finančné prostriedky na nákup kotlov na biomasu (Opatrenie 2.1, podľa schémy štátnej pomoci).

15. Sú oprávneným žiadateľom nemocnice?
Nie, prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je možné podporiť iba subjekty pôsobiace v oblastiach, ktoré kompetenčne patria pod Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre tento operačný program.

16. Musí žiadateľ so žiadosťou okrem elektronickej verzie rozpočtu celého projektu predkladať v rámci prílohy č. 2 Odberateľsko-dodávateľská zmluva aj elektronické verzie podrobných rozpočtov odberateľsko-dodávateľských zmlúv?
Z textu uvedeného v Príručke pre žiadateľa na str. 36 vyplýva, že žiadateľ musí v rámci prílohy č. 2 Žiadosti o NFP vždy predložiť aj rozpočet ku každej odberateľsko-dodávateľskej zmluve. Forma rozpočtu nie je špecifikovaná, musí byť však v súlade so znením jednotlivých odberateľsko-dodávateľských zmlúv. Môžeme len odporúčať, aby k žiadosti o NFP žiadatelia prikladali rozpočet k dodávateľsko-odberateľskej zmluve v papierovej verzii i v elektronickej verzii.

17. Akú účtovnú závierku musí žiadateľ predložiť v prípade, že jeho účtovným obdobím je hospodársky rok a nie kalendárny rok?
V prípade, ak žiadateľ predkladá účtovnú závierku za hospodársky rok, je povinný predložiť účtovnú závierku za ucelené účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, počas ktorého predkladá žiadosť o NFP; zároveň predloží písomné oznámenie miestne príslušnému daňovému úradu o uplatnení hospodárskeho roku ako účtovného obdobia vrátane potvrdenia o jeho doručení daňovému úradu.“