Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-111SP-0801

1. Maximálna výška pomoci je určená ako 50% oprávnených nákladov. Znamená to, že
žiadatelia nebudú musieť postupovať podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľov? Budú musieť postupovať podľa Obchodného zákonníka, alebo sú určené iné pravidlá obstarávania? Je určený limit, do ktorého nie je potrebné robiť VO alebo obchodnú verejnú súťaž ?

V súlade so zameraním schémy MH SR ako poskytovateľ, vyžaduje od žiadateľov vykonať obstaranie v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, § 281 až § 288, a to pred podaním Ž o NFP. Žiadateľ je zodpovedný za transparentnosť priebehu OVS a dodržanie § 281 až § 288 Obchodného zákonníka, ako aj požiadaviek poskytovateľa uvedených vo výzve.Žiadateľ je povinný pri obstarávaní, tovarov, služieb a stavebných prác zabezpečiť dodržanie základných princípov obstarávania, a to rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosť, voľný pohyb tovarov a služieb a hospodárska súťaž s dôrazom na princíp hospodárnosti a efektívnosti.Uvedené sa týka schém , kde oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 a Obchodného zákonníka, registrované na území SR.

2. Je to problém, ak žiadateľ (dcérska spol.) je v 100%-nom vlastníctve svojej materskej spoločnosti, a vlastníkom budovy aj pozemku, ktorých sa potenciálny projekt týka je materská spoločnosť (nie žiadateľ)? Je dôležité spomenúť fakt, že dcérska a materská spoločnosť sú úzko prepojené a nájomná zmluva je dlhodobá s predkupným právom a riziko vypovedania zmluvy je minimálne.
Vlastníkom budovy musí byť žiadateľ. Uvedené sa dokladuje listom vlastníctva.

3. Aký som podnik keď: Podnik B vlastní 60% môjho podniku A a podnik A vlastní 30% podniku C? Moje celkové údaje potom sú = 100%A + 100% B + 30% C?
Keďže majetkový podiel podniku B presahuje 50 %, pri výpočte hraničných hodnôt pre počet pracovníkov a pre finančné ukazovatele pridáte za podnik B 100% údajov.Celkový úhrn teda predstavuje : 100%A + 100%B + 30% C tak ako ste správne uviedli.

4. Povinná príloha žiadosti „výkaz o počet zamestnancov“ musí byť predložený na tlačive štatistického úradu (firmy s nízkym počtom pracovníkov ho nemajú povinnosť zasielať na štatistický úrad) alebo môže byť tento pripravený žiadateľom v jeho vlastnej forme?
Výkaz o počte zamestnancov k 31. decembru roku predchádzajúcemu roku podania žiadosti o NFP a ku koncu posledného kalendárneho štvrťroku pred podaním žiadosti o NFP vydáva Sociálna poisťovňa ako Potvrdenie o počte zamestnancov.

5. Koľko z jednotlivých druhov indikátorov si musí žiadateľ pri vypĺňaní žiadosti vybrať zo zoznamu indikátorov uvedených v príručke?
Povinné indikátory sú predvyplnené v ŽoNFP a v prílohe č. 1 ŽoNFP – Opis projektu.

6. Vzťahuje sa finančná pomoc aj na obstaranie DHM (strojov, prístrojov a zariadení) z nečlenských štátov EÚ (USA, Kolumbia)?
Podľa posledných informácií to zatiaľ nie je limitované ani obmedzené.