Najčastejšie otázky k výzve KaHR-111DM-0901

1. Žiadateľ predkladá v rámci povinnej prílohy č. 14 potvrdenie, že žiadateľ nie je v úpadku, zároveň predkladá čestné vyhlásenie, že voči nemu neprebieha žiadne konkurzné a vyrovnacie konanie, resp. reštrukturalizačné konanie začaté krajským súdom do 31. 12. 2005. Kto vydáva dané potvrdenie? Prečo sa vyžaduje aj čestné vyhlásenie?

Potvrdenie vydáva príslušný Okresný súd podľa miesta registrácie podnikateľského subjektu. Zároveň, je potrebné predložiť aj čestné vyhlásenie o danej skutočnosti a to z dôvodu, že do 31.12.2005 dané potvrdenie vydával príslušný krajský súd. Vzor čestného prehlásenia, ktoré žiadateľ predkladá v rámci povinnej prílohy č.14 je zverejnený na stránke www.nadsme.sk v balíku výzvy.

2. Je oprávneným žiadateľom subjekt ktorý podniká v prenajatých priestoroch?

Áno, v zmysle výzvy KaHR-111DM-0901 je oprávneným žiadateľom aj subjekt ktorý podniká vo výlučne prenajatých priestoroch súvisiacich s realizáciou projektu.

V tomto prípade predkladá žiadateľ v rámci povinnej prílohy č.21 žiadosti o NFP zmluvu o dlhodobom prenájme (na minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu), v ktorej musí byť zadefinované predkupné právo žiadateľa na predmetnú nehnuteľnosť. Zároveň zmluva o dlhodobom prenájme ako aj predkupné právo musia byť zapísané v liste vlastníctva majiteľa nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra nehnuteľností. V rámci prílohy č.21 žiadosti o NFP žiadateľ predkladá okrem zmluvy o dlhodobom prenájme aj výpis z LV majiteľa nehnuteľnosti s vyznačením predkupného práva žiadateľa a zmluvy o dlhodobom prenájme, ako aj snímku z katastrálnej mapy s vyznačením nehnuteľností, na ktorej sa projekt realizuje v zmysle podmienok definovaných v Príručke pre žiadateľa.

3. Môže byť nehnuteľnosť ( budova), kde sa projekt realizuje založená v prospech inej osoby?

Áno, projekt môže byť realizovaný v budove, ktorá je založená v prospech inej osoby.

4. Je oprávneným žiadateľom subjekt ktorý žiada o nenávratný finančný príspevok na projekt v oblasti spracovania dreva?

Nie, v rámci výzvy KaHR-111DM-0901 nie je možné podporiť subjekty, ktoré plánujú realizovať projekty v oblasti spracovania dreva (divízia 16 a 17 podľa SK NACE). Jedným z hlavných faktorov pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa je jeho zaradenie podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE ktorá je zverejnená na stránke Štatistického úradu SR. Pod oblasť spracovania dreva (divízia 16 a 17 podľa SK NACE) patrí napr.: pilovanie a hobľovanie dreva; výroba výrobkov z dreva, korku, slamy a prúteného materiálu; výroba celulózy, papiera a lepenky; a výroba výrobkov z papiera a lepenky.

5. Môžu byť dodávatelia technológií, strojov, prístrojov a zariadení vybraní v rámci OVS aj z krajín mimo EÚ.

Nariadenia ani usmernenia EK nepoznajú geografické obmedzenia vo veci obstarania tovarov, prác a služieb, t.j. môžu byť obstarané aj z krajín mimo EHP. Obstaranie takýchto strojov musí byť odôvodnené. Vo vzťahu k obstaraným tovarom platí, že tieto nesmú byť na tzv. „black liste“ – zozname zakázaných tovarov.

6. V predchádzajúcej výzve zameranej na zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií (schéma de minimis) sa v rámci dodávateľsko-odberateľskej zmluvy (povinná príloha č.2) vyžadovalo, aby zmluva obsahovala odkladaciu podmienku účinnosti od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Vyžaduje sa daná podmienka aj v rámci výzvy KaHR-111DM-0901?

Nie, odkladacia podmienka účinnosti v dodávateľsko-odberateľskej zmluve sa v rámci výzvy KaHR-111DM-0901 nevyžaduje, nakoľko projekt je možné začať realizovať odo dňa vyhlásenia výzvy, a teda žiadateľ nemusí čakať do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP, aby mohol obstarať predmet projektu. Napriek tomu, NARMSP odporúča žiadateľom zakomponovať danú podmienku do zmluvy, ak chcú projekt začať realizovať až po podpise Zmluvy o NFP.

7. Je možné v rámci výzvy KaHR-111DM-0901 obstarať výlučne dlhodobý nehmotný majetok (softvér) bez obstarania príslušného dlhodobého hmotného majetku?

Nie, obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, napríklad softvéru, je možné len v prípade ak v rámci projektu žiadateľ obstará aj dlhodobý nehmotný majetok (stroj, prístroj, zariadenie). Zároveň, podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmie presiahnuť 25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

8. Je obstaranie dopravných zariadení oprávnený výdavok?

Nie, obstaranie dopravných prostriedkov alebo zariadení nie je možné považovať za oprávnený výdavok v zmysle výzvy KaHR-111DM-0901. Výnimku tvoria také dopravné zariadenia, ktoré majú vopred zadefinovanú dráhu pohybu.

9. V minulosti mi bola poskytnutá pomoc de minimis, môžem sa uchádzať o príspevok aj v rámci výzvy KaHR-111DM-0901? O akú maximálnu výšku pomoci môžem žiadať?

Žiadatelia, ktorým bola v minulosti poskytnutá pomoc de minimis sa môžu opäť uchádzať o získanie príspevku v rámci výzvy KaHR-111DM-0901 a to do výšky rozdielu doteraz poskytnutej pomoci a maximálnej výšky pomoci 500 000 EUR, pričom platí, že suma pomoci poskytnutej v rámci tejto výzvy a už poskytnutej minimálnej pomoci nemôže v období od 1.1.2008 do 31.12.2010 presiahnuť sumu 500 000 EUR. Žiadatelia, ktorým už bola v minulosti schválená pomoc v rámci Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách (de minimis) v rámci Opatrenia 1.1, Podopatrenia 1.1.1 OP KaHR, ktorí môžu žiadať o príspevok podľa tejto schémy až po úspešnom ukončení realizácie predchádzajúceho projektu a jeho finančnom vyrovnaní zo strany poskytovateľa.

10. Je možné považovať výdavky vynaložené na výstavbu nových priestorov alebo rekonštrukciu už existujúcich priestorov za oprávnené výdavky?

Nie, v zmysle Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách (de minimis) sú výdavky vynaložené na výstavbu nových priestorov neoprávnené. Zároveň, výdavky súvisiace s rekonštrukciou už existujúcich priestorov sú tiež neoprávnenými výdavkami.

11. Verejný portál ITMS v časti 9 Ciele projektu, konkrétne Väzba na príslušné aktivity, nezobrazuje celé znenie textu, a preto si neviem vybrať ktorá aktivita respektíve aktivity sú správne pre náš projekt. Je niekde zverejnené celé znenie Väzieb na príslušné aktivity?

Uvedené aktivity sú totožné s oprávnenými aktivitami, ktoré sú zverejnené v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), ako oprávnené aktivity Opatrenia 1.1 OP KaHR.

Oprávnené aktivity:

• aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie skúšobní a technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vrátane nevyhnutného hardware a software;

• aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení s cieľom znižovania a odstraňovania negatívnych vplyvov priemyslu a služieb na životné prostredie vrátane nevyhnutného hardware a software;

• malé stavebné úpravy, rekonštrukcia prevádzkových priestorov súvisiace s inováciou, ktoré výhradne úzko súvisia so zabudovaním nových strojov, prístrojov a zariadení, výrobných postupov a technológie (do oprávnených aktivít nespadajú ako oprávnené náklady rekonštrukcie budov a výstavba nových priestorov);

• podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania;

• účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v SR a v zahraničí, na medzinárodných obchodných misiách a konferenciách, účasť podnikateľov na subkontraktačných veľtrhoch,

• vývoj a zavádzanie aplikácií elektronického obchodu;

• a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

S platnosťou od 11. júna 2011 administruje výzvy spojené s podporou rozvoja malého a stredného podnikania Slovenská inovačná a energetická agentúra.