Najčastejšie otázky k spoločnej výzve DOP2008-SIP001 – časť 3

1. V súvislosti s realizáciou stavebných prác v rámci projektu žiadateľ prevezme vydané stavebné povolenie na základe zmluvy o odstúpení práv od inej spoločnosti. Je možné túto situáciu riešiť čestným prehlásením o tom, že do začatia realizácie projektu bude vydané právoplatné stavebné povolenie na žiadateľa?

Pokiaľ projekt obsahuje aktivitu „výstavba, rozšírenie alebo rekonštrukcia prevádzkových priestorov určených na priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu a činnosti napomáhajúce rozvoju služieb“ je potrebné k žiadosti o NFP pripojiť, tak ako je uvedené v zozname povinných príloh k žiadosti o NFP pod č. 15, Príslušné povolenie v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. (v znení neskorších predpisov) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon). Z toho vyplýva, že ku dňu podania žiadosti o NFP nie je možné nahradiť tento doklad čestným vyhlásením.

2. V žiadosti o NFP je potrebné uviesť jeden spoločný názov projektu. V časti A a B žiadosti (položky 7A a 7B) sa uvedie spoločný názov projektu, alebo je potrebné uvádzať samostatný názov pre každú časť?

Žiadateľ uvedie vo svojej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na prvej strane formuláru žiadosti názov svojho projektu. Rovnaký názov uvádza aj v častiach 7A a 7B formuláru žiadosti.

3. Je možné zaviesť vo vlastnej firme manažérsky systém kvality?

Zavedenie manažérskeho systému kvality nie je oprávnenou aktivitou v rámci tejto výzvy. V prípade záujmu o túto aktivitu odporúčame sledovať výzvy vyhlásené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v gescii Sociálnej implementačnej agentúry na www.sia.gov.sk.

4. Podľa zoznamu povinných príloh č. 12 si máme vyžiadať potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení nelegálneho zamestnávania…. Kde sa tento inšpektorát práce nachádza?

V prípade povinnej prílohy č. 12 je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o vydanie tohto potvrdenia na Inšpektorát práce. Zoznam jednotlivých inšpektorátov práce nájdete na www.safework.gov.sk pod odkazom Kontakty.

5. Je nájomné za nájom priestorov, kde sa realizuje projekt, oprávneným výdavkom?

Oprávnené výdavky pre žiadosti predložené v rámci výzvy DOP2008-SIP001 je potrebné posudzovať v súlade s Príručkou pre žiadateľa, časť 3.6. Pokiaľ je nájomné nepriamym výdavkom, nie je oprávneným výdavkom. Nájomné je možné uznať za oprávnený výdavok len v jeho alikvótnej čiastke pre aktivitu Vyškolenie zamestnancov, živnostníkov v nadväznosti na potreby pracovného miesta, a to v zmysle zoznamu oprávnených výdavkov súvisiacich so zabezpečením školenia uvedených na str. 17 Príručky pre žiadateľa.

6. Je oprávneným výdavkom rekonštrukcia a vybavenie kancelárie žiadateľa?

Medzi oprávnené výdavky na podporu z ERDF patrí aj výstavba, rozšírenie a rekonštrukcia prevádzkových priestorov určených na priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu a činnosti napomáhajúce rozvoju služieb v súlade s podmienkami výzvy.

Výdavky súvisiace s výstavbou, rozšírením a rekonštrukciou prevádzkových priestorov musia byť vynaložené za účelom zabezpečenia priemyselnej výroby, remeselnej výroby a činností napomáhajúcich rozvoju služieb a zároveň musia byť previazané na aktivitu zabezpečenia technického a technologického vybavenia realizovaného v rámci projektu. Pokiaľ je kancelária administratívnym priestorom a nemá priame spojenie s aktivitami a výdavkami realizovanými cez ERDF, je jej rekonštrukcia považovaná za nepriamy výdavok a teda nepatrí medzi oprávnené výdavky.

Rovnako výdavky na vybavenie musia priamo súvisieť s charakterom a zameraním projektu. V prípade, ak je vybavenie využívané na administratívny chod podniku, nie je možné tieto výdavky považovať za oprávnené. Pokiaľ je projekt zameraný na poskytovanie špecifických služieb, pre výkon ktorých je nevyhnutné napr. zakúpenie počítačov, možno výdavky na ich kúpu klasifikovať ako oprávnené. Viac informácií o oprávnených výdavkoch je uvedených v časti 3.6 Príručky pre žiadateľa.

7. Sú mzdové, resp. osobné náklady živnostníka oprávneným výdavkom?

Cieľovou skupinou pre tento druh oprávnených výdavkov viažucich sa na aktivitu Tvorba a udržanie pracovných miest, resp. zabezpečenie samozamestnania sú zamestnanci prijatí na novovytvorené pracovné miesta, ktorí vykonávajú prácu podľa pokynov zamestnávateľa v pracovnom pomere. Z toho vyplýva, že mzdové výdavky a odvody SZČO nie sú v rámci tejto aktivity oprávnenými výdavkami.

8. Kedy najskôr môže žiadateľ vytvoriť pracovné miesta?

Čo sa týka časovej oprávnenosti výdavkov, v Príručke pre žiadateľa v časti 3.6 je uvedené: „Výdavky sú oprávnené pre príspevok z ERDF a ESF, ak vznikli a boli skutočne uhradené od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Výdavky musia byť vynaložené za účelom realizácie projektu a musia byť uhradené po počiatočnom dátume oprávnenosti výdavkov. Výnimkami z uvedeného pravidla sú výdavky na poradenské služby v súvislosti so začatím podnikania, ktoré vznikli prijímateľovi počas realizácie projektu, najskôr však v deň vyhlásenia výzvy.“ To znamená, že mzdové výdavky, ktoré vynaložíte pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, nemôžu byť uznané ako oprávnené (s výnimkou poradenských služieb, tak ako je uvedené vyššie).

9. Je možné za oprávnené výdavky považovať aj mzdové výdavky už existujúcich zamestnancov, ktorí budú pracovať na projekte a budú sa podieľať na jeho implementácii?

Mzdové výdavky existujúcich zamestnancov pracujúcich na projekte patria medzi nepriame výdavky, ktoré nie sú v rámci tejto výzvy definované ako oprávnené.

10. Je oprávneným výdavkom zriadenie webstránky, portálu pre žiadateľa?

Výdavky na zriadenie webstránky, portálu patria medzi výdavky na publicitu, ktorá je zaradená medzi nepriame výdavky. Tieto nie sú oprávnenými výdavkami v rámci tejto výzvy. Výdavky na publicitu sú refundovateľné len v prípade priameho spojenia so školeniami realizovanými v rámci projektu.

11. Žiadateľ spĺňa definíciu MSP (počet zamestnancov, obrat a ročnú súvahu), ale spoločnosť je vlastnená inou spoločnosťou na 100%, ktorá tiež je MSP, je taký žiadateľ oprávnený?

Samotná skutočnosť, že 100 % podiel v spoločnosti žiadateľa je vo vlastníctve inej spoločnosti (spĺňajúcej kategóriu MSP) neznamená, že by žiadateľ z tohto dôvodu nespĺňal podmienky pre zaradenie do kategórie MSP a z toho dôvodu podmienky oprávnenosti.

Keďže 100% podiel žiadateľa je vo vlastníctve inej spoločnosti, ide v zmysle definície MSP o prepojené podniky.

Pre posúdenie faktu, či žiadateľ spĺňa kritéria oprávnenosti, t.j. či spĺňa podmienky pre definíciu MSP, je potrebné skúmať základnú definíciu, a to je, či počet zamestnancov je menší ako 250 osôb, ročný obrat je menší ako 50 miliónov EUR a hodnota výkaz ziskov a strát je menšia ako 43 miliónov EUR (čl. 2 ods. 1 prílohy č. 1 nariadenia ES č. 70/2001). V prípade prepojených podnikov sa k údajom žiadateľa pripočíta aj 100% hodnota prepojeného podniku, v tomto prípade spoločnosti, ktorá vlastní 100% podiel žiadateľa. To znamená, že k údajom žiadateľa o počte zamestnancov, obrate a o výkazu ziskov a strát sa pripočítajú údaje tzv. materského podniku (čl. 6 ods. 2 pododsek 1 a 3 prílohy č. 1 k nariadeniu ES č. 70/2001). Až po sčítaní údajov za žiadateľa a jeho materskej spoločnosti (ako prepojeného podniku) je možné posúdiť, či žiadateľ spĺňa definíciu MSP (čl. 2 ods. 1 prílohy č. 1 nariadenia ES č. 70/2001) a tým pádom aj kritéria oprávnenosti podľa schémy de minimis pre začínajúcich podnikateľov.

12. Mal by som záujem o nenávratný finančný príspevok na kúpu výrobných priestorov a ich rekonštrukciu.

Čo sa týka kúpy výrobných priestorov, je potrebné uviesť, že nákup nehnuteľností je neoprávneným výdavkom v rámci výzvy DOP2008-SIP001. Oprávnené sú výdavky na výstavbu, rozšírenie a rekonštrukciu prevádzkových priestorov určených na priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu a činnosti napomáhajúce rozvoju služieb v súlade s podmienkami výzvy. Výdavky súvisiace s výstavbou, rozšírením a rekonštrukciou prevádzkových priestorov musia byť vynaložené za účelom zabezpečenia priemyselnej výroby, remeselnej výroby a činností napomáhajúcich rozvoju služieb. Tieto výdavky zároveň musia byť previazané na aktivitu zabezpečenia technického a technologického vybavenia realizovaného v rámci projektu.

13. Je oprávneným žiadateľom s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je samospráva, teda obec a zámerom je poskytovať komunálne služby pre ostatné obce?

Pomoc v rámci výzvy DOP2008-SIP001 je možné poskytnúť organizáciám zriadeným orgánmi štátnej a verejnej správy, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, sú účastníkmi hospodárskej súťaže, a v ktorých je podiel právnických osôb na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vyšší alebo rovný 51%. Pod pojmom právnická osoba sa pritom rozumie taká právnická osoba, u ktorej sa na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nepodieľa osoba, ktorá je orgánom štátnej alebo verejnej správy. Z toho vyplýva, že s.r.o., ktorej 100%-ným vlastníkom je samospráva nie je v zmysle podmienok výzvy oprávneným žiadateľom.

14. Rád by som sa dozvedel, či uchádzač môže mať záväzky voči zdravotnej poisťovni, pokiaľ má splátkový kalendár potvrdený veriteľom, alebo je potrebné záväzok uhradiť do dátumu podania žiadosti.

V prípade stanovenia splátkového kalendáru záväzkov voči Sociálnej poisťovni nie je možné považovať tieto záväzky za vyrovnané. Z tohto dôvodu nie je možné považovať podmienky výzvy zo strany žiadateľa za splnené a preto žiadateľ v rámci tejto výzvy nemôže žiadať o NFP.

15. Je možné dať do oprávnených výdavkov v časti B školenie zamestnancov BOZP, ktoré vyplýva zo zákona? Ak áno, je potrebné na uvedené služby vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž?

V rámci aktivity Vyškolenie zamestnancov, živnostníkov v nadväznosti na potreby pracovného miesta je možné refundovať z prostriedkov ESF len výdavky, ktoré priamo súvisia s potrebami pracovného miesta školenej osoby/živnostníka a ktoré priamo súvisia s predmetom a charakterom projektu, t. j. školenie BOZP musí by priamo naviazané na technologickú časť projektu a pre zamestnancov, ktorí budú s nakupovanou technológiu pracovať.

V súlade s Príručkou pre žiadateľa, časť 7. Usmernenie o postupoch pri obstarávaní, je potrebné obstarať akékoľvek výdavky v súlade s legislatívou ES a SR. T. j. v prípade poradenstva, ako aj školenia je potrebné pred vynaložením výdavkov mať zrealizované obstarávanie podľa časti 7. Príručky.

16. V akom období po ukončení aktivít projektu nemôže dôjsť k podstatnej zmene projektu?

Projekty budú monitorované 3 roky po ukončení realizácie projektu. Z toho vyplýva, že počas tejto doby si projekt musí zachovať svoj pôvodný charakter a nesmie v ňom prísť k podstatnej zmene, ktorá by tento charakter narušila.

17. Je oprávneným žiadateľom aj subjekt, ktorý je v zápornom hospodárskom výsledku alebo nemal žiadne tržby?

Finančné ukazovatele firmy uvádza žiadateľ v podnikateľskom pláne, ktorý je povinnou prílohou žiadosti o NFP (jeho odporúčaná osnova je súčasťou balíka výzvy). Vzhľadom na skutočnosť, že výzva DOP2008-SIP001 je určená začínajúcim podnikateľom, je oprávneným žiadateľom aj subjekt, ktorý ešte nemal žiadne tržby, resp. ktorý je v zápornom hospodárskom výsledku.

18. Ako SZČO som na začiatku podnikania zvolil formu „PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV“ na účely uplatnenia odpočítateľných položiek pri zdaňovaní, ktorá nevyžaduje vedenie účtovníctva. Postačí v takomto prípade originál dokladu o zakúpení – nadobudnutí predmetov, či softvéru? (faktúra, pokladničný doklad…)

Pri implementácii projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov je potrebné sa riadiť Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. V ňom je uvedené: „Prijímatelia vedú účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v rámci svojho účtovníctva vedeného v sústave podvojného alebo v sústave jednoduchého účtovníctva osobitne analyticky zaznamenávajú všetky skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Prijímatelia vedú svoje účtovníctvo, tam, kde je to možné, v elektronickej forme.“

Okrem toho, v časti 3.6 Príručky pre žiadateľa sú definované všetky náležitosti, ktoré musia výdavky spĺňať, aby mohli byť kvalifikované ako oprávnené, napr.:

– Výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou.

– Oprávnenosť výdavkov musí byť preukázateľná v účtovníctve prijímateľa a všetky účtovné prípady musia byť doložené účtovnými dokladmi.

– Oprávnené výdavky preukazujú prijímatelia týmito druhmi účtovných dokladov:

• dodávateľské faktúry,

• pokladničné doklady,

• interné doklady,

• výpisy z bankového účtu.

– Taktiež platí, že výdavky sú oprávnené pre príspevok z ERDF a ESF, ak vznikli a boli skutočne uhradené od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Výdavky musia byť vynaložené za účelom realizácie projektu a musia byť uhradené po počiatočnom dátume oprávnenosti výdavkov. Výnimkami z uvedeného pravidla sú výdavky na poradenské služby v súvislosti so začatím podnikania, ktoré vznikli prijímateľovi počas realizácie projektu, najskôr však v deň vyhlásenia výzvy.

19. Rád by som spýtal, či je možné v rámci predloženia žiadosti o NFP žiadať NFP na účasť firmy na výstave a na vytvorenie elektronického obchodu firmy?

Účasť žiadateľa na výstave a vytvorenie elektronického obchodu firmy nie je možné považovať za oprávnené aktivity.

20. Všetky sumy, ktoré uvádzam v projekte, musia byť uvedené aj v eurách?

Jednotlivé sumy uvedené v žiadosti o NFP je potrebné uviesť v Sk nie v EUR.

21. V prípade, že s.r.o. má dvoch konateľov a obidvaja majú právo konať za s.r.o. samostatne, ktorý konateľ podpisuje žiadosť a príslušne dokumenty, a tiež ktorý konateľ prikladá výpis z registra trestov?

Vo formulári žiadosti o NFP v časti 2 žiadateľ vyplní požadované údaje za všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa oprávnených konať v mene spoločnosti v zmysle výpisu z Obchodného / Živnostenského registra. Pokiaľ má žiadateľ viac členov štatutárneho orgánu (v súlade s výpisom z príslušného registra), tabuľka sa skopíruje a do formulára sa vloží požadovaný počet vyplnených tabuliek za všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa. Okrem toho žiadateľ predkladá výpis z registra trestov za všetkých členov štatutárneho orgánu. Zároveň platí, že v prípade, ak má spoločnosť viac členov štatutárneho orgánu, napr. konateľov, a každý z nich je oprávnený konať samostatne v mene spoločnosti, stačí, ak príslušné dokumenty podpíše iba jeden z členov štatutárneho orgánu, t.j. napr. iba jeden konateľ. V prípade, ak by členovia štatutárneho orgánu boli povinní konať v mene spoločnosti spoločne, tak aj príslušné dokumenty by boli povinní podpísať všetci členovia štatutárneho orgánu.

22. Považuje sa za zvýšenie konkurencieschopnosti aj expandovanie slovenských produktov do zahraničia a založenie spoločnosti v danom štáte?

V súlade s podmienkami výzvy a schémy podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis) je možné poskytnúť pomoc na podporu regiónov spadajúcich pod Cieľ Konvergencia, t. j. uvedené zahŕňa Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa. Z vyššie uvedeného vyplýva, že realizácia akýchkoľvek aktivít mimo oprávneného územia, nie je oprávnená v zmysle podmienok výzvy.

23. Vlastníkmi nehnuteľnosti, v ktorej sa má realizovať projekt, sú dvaja spoluvlastníci. Živnosť má len jeden z vlastníkov, ktorý má byť tiež žiadateľom.

Ak má nehnuteľnosť, v ktorej má prebiehať podnikateľská činnosť, viacerých vlastníkov, odporúčame doložiť aj čestné vyhlásenie spoluvlastníka so súhlasom na podnikanie v týchto priestoroch.

24. Ako máme postupovať pri vypĺňaní tabuliek 15A, nakoľko v prípade niektorých horizontálnych priorít nie je v zozname merateľných indikátorov uvedený žiady indikátor.

Vymedzenie indikátorov pre príslušné horizontálne priority, ako aj ich relevantnosť v rámci jednotlivých operačných programov a opatrení stanovuje príslušný koordinátor horizontálnej priority a príslušný riadiaci orgán je viazaný týmto vymedzením. Odporúčame, aby žiadateľ uviedol v časti 15A pokiaľ možno najvhodnejší indikátor a v textovej časti špecifikoval prínos pre danú horizontálnu prioritu. V prípade prínosu k rozvoju informačnej spoločnosti v tejto časti uvádza žiadateľ len popis v textovom poli bez uvedenia indikátorov.

S platnosťou od 11. júna 2011 administruje výzvy spojené s podporou rozvoja malého a stredného podnikania Slovenská inovačná a energetická agentúra.