Štátny fond rozvoja bývania

Poskytovateľ podpory

Štátny fond rozvoja bývania

Podpora

Štátny fond rozvoja bývania zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov.

Cieľ

Štátny fond rozvoja bývania je určený na financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

O čom je program?

Štátny fond rozvoja bývania slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Zameranie projektov

1. obstaranie bytu

výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome,

kúpa bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome,

2. obstaranie nájomného bytu

výstavba nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome alebo v nebytovej budove,

kúpa nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome a polyfunkčnom dome,

stavebná úprava nájomného bytu v bytovom dome nadobudnutého prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na základe darovacej zmluvy alebo sa byt nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby,

3. obnova bytovej budovy

modernizácia bytového domu (výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, stavebná úprava spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, iná modernizácia bytového domu),

odstránenie systémovej poruchy bytového domu,

zateplenie bytovej budovy,

4. výstavba zariadenia sociálnych služieb (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie)

5. obnova zariadenia sociálnych služieb

zateplenie zariadenia sociálnych služieb,

modernizácia zariadenia sociálnych služieb.

Forma podpory

Podpora sa poskytuje vo forme úveru do 80 % obstarávacej ceny stavby s lehotou splatnosti do 40 rokov v závislosti od účelu.

Kedy a kto môže o dotáciu požiadať?

1. fyzická osoba – občan SR, vo veku min. 18 rokov, s vlastným príjmom z podnikania, zo závislej činnosti alebo príjmom podľa osobitného predpisu (štipendium, dávky dôchodkového poistenia atď.),

2. obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach,

3. samosprávny kraj,

4. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

5. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom, ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o výkone správy,

6. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania správy, údržby a obnovy bytového fondu,

7. iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.

Príjem žiadostí pre rok 2017

Aktualizované v marci 2017