Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov

OZNÁMENIE


o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov.

Podľa § 8 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a

klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 195/2008 Z. z.,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisie na

získanie odbornej spôsobilosti v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej

kontroly klimatizačných systémov sa bude konať skúška odbornej spôsobilosti na kontrolu

klimatizačných systémov

dňa 7. septembra 2011 o 9:00

v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

 

 

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov.

 

OZNÁMENIE


o konaní skúšok odbornej spôsobilosti na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov

Podľa § 8 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 195/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky,
priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov
sa bude

dňa 7. septembra 2011 o 9:00


v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry,

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

konať skúška odbornej spôsobilosti na kontrolu klimatizačných systémov. Skúška je bezplatná. Žiadateľ sa môže na skúšku pripravovať samostatne, alebo využiť ponuku odborných zväzov a združení. Okruhy skúšobných otázok budú zverejnené na internetovej stránke SIEA v 32. týždni.