Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

OZNÁMENIE

o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

Podľa § 9 ods. 6 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú konať skúšky na získanie

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora“

v dňoch 14., 15. a 16. decembra 2011 o 9:00

v Banskej Bystrici na pracovisku SIEA, Rudlovská cesta 53

 

Upozorňujeme prihlásených záujemcov, že na skúšku budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky uvedené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky č. 587/2009 Z. z. a do 14.11.2011 doručia na našu adresu taktiež vzorovú správu z energetického auditu.

Uvedený termín skúšky je už z kapacitných dôvodov plne obsadený. Všetci uchádzači, ktorí nám doručia žiadosť, budú automaticky zaradení do zoznamu uchádzačov na nasledujúci termín.

 

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora