Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA otvorila registráciu zhotoviteľov v projekte Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila druhú prípravnú fázu národného projektu Zelená domácnostiam. Je ňou registrácia zhotoviteľov inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

Zoznam zhotoviteľov, ktorí podpíšu so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok, bude zverejnený a priebežne dopĺňaný na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Zhotovitelia. Zápis do zoznamu oprávnených zhotoviteľov je bezplatný. Zaregistrovaní zhotovitelia sa zaviazali dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii zariadení, na ktoré dostanú domácnosti príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Oprávneným zhotoviteľom môže byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v SR alebo členskom štáte EU. Príspevok vo forme poukážky budú môcť domácnosti využiť len vtedy, ak im inštaláciu zariadenia zabezpečí oprávnený zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením pre inštalatérov. Zoznamy odborne spôsobilých osôb registrovaných v SR zverejňuje na svojej internetovej stránke Ministerstvo hospodárstva SR.

Zhotovitelia môžu požiadať o zaregistrovanie prostredníctvom žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok. Postup pri registrácii, rámcové podmienky zmluvy a formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy sú k dispozícii na webovej stránke národného projektu. SIEA upozorňuje zhotoviteľov, že údaje v žiadosti je potrebné vypĺňať pozorne, pretože budú použité v zmluve a v ďalších dokumentoch, ako aj v elektronickom informačnom systéme, prostredníctvom ktorého budú registrované konkrétne žiadosti o preplatenie poukážok. Súčasťou kompletnej žiadosti musia byť aj kópie osvedčení odborne spôsobilých osôb a ich čestné vyhlásenia, že budú inštalácie pre zhotoviteľov vykonávať. Zoznam odborne spôsobilých osôb bude prílohou zmluvy o preplácaní poukážok a zmeny v ňom bude možné vykonať prostredníctvom dodatkov k zmluve. Po kontrole vyplnenej žiadosti o uzatvorenie zmluvy zašle SIEA zhotoviteľom zmluvu na podpis. Po spätnom doručení zmluvy podpísanej zhotoviteľom, SIEA zmluvu zverejní v centrálnom registri zmlúv.

„Do zoznamu zhotoviteľov budú zaradení všetci žiadatelia, ktorí splnia podmienky a zaviažu sa zabezpečovať inštalácie v súlade so zmluvou uzatvorenou so SIEA. Každej domácnosti zároveň odporúčame, aby si dobre zvážila výber zhotoviteľa a nespoliehala sa len na prvý dojem, napríklad z prebiehajúcich reklamných kampaní alebo internetových stránok,“ zdôraznil riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. Pred samotným uplatnením si poukážky u zhotoviteľa SIEA tiež odporúča zistiť si jeho referencie týkajúce sa už zrealizovaných inštalácií v rodinných a bytových domoch. Rovnako je dobré si overiť vhodnosť navrhnutého technického riešenia a porovnať si cenové ponuky pre rovnaké parametre od viacerých zhotoviteľov. Využiť možno aj bezplatné energetické poradenstvo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Odborní konzultanti SIEA ochotne domácnostiam poradia, ako sa zorientovať v problematike.

Národný projekt Zelená domácnostiam pripravila SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Okrem registrácie zhotoviteľov prebieha v súčasnosti aj registrácia oprávnených zariadení, ktorých inštalácia bude podporená. Už dnes SIEA eviduje viac ako 1400 registrovaných zariadení, ktoré spĺňajú požadované technické parametre a viaceré ďalšie doručené žiadosti. Domácnosti sa vďaka národnému projektu budú môcť uchádzať o podporu na inštaláciu solárnych kolektorov, fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a veterných turbín energie v rodinných a bytových domoch. Prvý pilotný národný projekt bude trvať do roku 2018, preto budú stanovené aj termíny, dokedy od vydania poukážky musia zhotovitelia zabezpečiť inštaláciu. V prvej etape je k dispozícií 45 miliónov eur. Celkom bolo na tento účel v rámci operačného programu vyčlenených 115 miliónov eur z európskych a štátnych zdrojov.