Vrátiť sa na normálnu verziu

Semináre pre študentov TUKE o legislatíve v oblasti energetiky

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila pre študentov, doktorandov a zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach semináre Energetika – odborná spôsobilosť v paragrafoch. Bezplatné semináre sa uskutočnia 1. a 2. decembra 2010 v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach (Boženy Němcovej 7).

Semináre SIEA pripravuje aj pre ďalšie vysoké školy s technickým zameraním. V prípade záujmu o uskutočnenie seminára na Vašej vysokej škole kontaktujte Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA v Banskej Bystrici – e-mail: olmv@siea.gov.sk, t.č. 048/ 4142 656.

Semináre sú súčasťou projektu ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého SIEA poskytuje bezplatné odborné poradenstvo v troch konzultačných centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Projekt je financovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prednášajúci:

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.

Ing. Pavol Kosa

Ing. Ján Magyar

1. december 2010

seminár určený pre študentov, doktorandov a zamestnancov TUKE

– Fakulty Baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, ktorých štúdium a výskum je zameraný do oblastí využívania obnoviteľných zdrojov energie,

– Strojníckej fakulty z Katedry energetickej techniky v odbore energetické stroje a zariadenia.

Témy prednášok

1. Prehľad strategických a programových dokumentov v energetike

 • energetická politika
 • koncepcia energetickej efektívnosti
 • stratégia energetickej bezpečnosti
 • stratégia využívania OZE
 • akčný plán OZE

2. Zákon č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti

 • kto a kedy môže byť energetickým audítorom
 • čo obsahuje energetický audit

3. Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe

 • ako sa vypočíta množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

4. Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov

 • kto a kedy môže získať odbornú spôsobilosť v energetike

5. Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

 • kto a kedy môže získať odbornú spôsobilosť v tepelnej energetike

6. Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

 • odborná spôsobilosť na „certifikáciu“ budov
 • rozdiel medzi energetickým certifikátom a energetickým auditom
Program

9.30 – registrácia

10.00 – prednášky

12.00 – obed

13.30 – prednášky

14.30 – občerstvenie

15.00 – prednášky

16.00 – záver

2. december 2010

seminár určený pre študentov, doktorandov a zamestnancov TUKE

– Hutníckej fakulty z Katedry pecí a teplotechniky,

– Fakulty elektrotechniky a informatiky z Katedry elektroenergetiky.

Témy prednášok

1. Prehľad strategických a programových dokumentov v energetike

 • energetická politika
 • koncepcia energetickej efektívnosti
 • stratégia energetickej bezpečnosti
 • stratégia využívania OZE
 • akčný plán OZE

1. Zákon č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti

 • kto a kedy sa môže stať energetickým audítorom
 • čo obsahuje energetický audit

2. Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe

 • ako sa vypočíta množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

3. Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov

 • kto a kedy môže získať odbornú spôsobilosť v energetike

4. Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

 • kto a kedy môže získať odbornú spôsobilosť v tepelnej energetike

5. Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

 • odborná spôsobilosť na „certifikáciu“ budov
 • rozdiel medzi energetickým certifikátom a energetickým auditom

6. Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

 • kto a kedy môže získať odbornú spôsobilosť na pravidelnú kontrolu
 • ako vyzerá správa z kontroly
Program

8.00 – registrácia

8.30 – prednášky

10.00 – občerstvenie

10.30 – prednášky

12.00 – obed

13.30 – prednášky

14.30 – občerstvenie

15.00 – záver