Projekt Zelená domácnostiam má zelenú

Domácnosti môžu od 1. decembra 2015 žiadať o príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z európskych a štátnych zdrojov. Spustenie projektu, ktorý pomôže vlastníkom rodinných a bytových domov pokryť 30 až 50 percent z nákladov na moderné zariadenia ohlásil predseda vlády SR Robert Fico počas otvorenia prvého konzultačného centra projektu Zelená domácnostiam v Banskej Bystrici.

Podpora na inštaláciu zariadení na zabezpečenie vlastnej „zelenej energie“ je súčasťou 2. vládneho balíčka. Na tento účel je celkom vyčlenených 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V rámci pilotného národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam je do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. O príspevok bude možné požiadať v rámci jednotlivých kôl. Prvé kolo podpory bude trvať do konca marca 2016 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy. Domácnosti mimo Bratislavského kraja v ňom môžu využiť 2 780 000 €. V Bratislavskom kraji je v prvom kole k dispozícií 470 000 €.

Príspevok vo forme poukážky si domácnosti uplatnia u zhotoviteľa pred ukončením inštalácie zariadenia. Nemusia tak mať k dispozícii vopred celú sumu. Zhotoviteľ o preplatenie poukážky požiada SIEA po ukončení inštalácie, avšak najneskôr do 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. „Investície do moderných zariadení, ktoré sú šetrnejšie voči životnému prostrediu, sa v rodinných rozpočtoch nehľadajú ľahko aj preto, že väčšina peňazí sa minie na samotnú stavbu alebo výmenu okien či zateplenie. Tento program má preto aj ďalší rozmer. Môže ľudí motivovať, aby sa začali aktívne zaujímať o najvhodnejšie riešenia pri využívaní energie a umožniť im už dnes prístup k zariadeniam, ktorých kúpu by inak odkladali alebo by si ich vôbec nemohli dovoliť,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Domácnosti budú môcť o poukážky požiadať prostredníctvom elektronického systému s minimom administratívy. Poukážku, ktorú dostanú poštou, si musia uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do 30 dní. Ak ju neodovzdajú do tohto termínu zhotoviteľovi alebo inštaláciu neukončia včas, dovtedy rezervovaná suma sa uvoľní pre ďalších záujemcov. „O poukážky by mali žiadať domácnosti až vtedy, ak chcú svoje zámery v danom termíne skutočne realizovať. Celkovo očakávame viac ako 14 tisíc inštalácií,“ spresnila generálna riaditeľka.

Projekt Zelená domácnostiam je pilotným projektom, preto SIEA uvíta oznámenie akýchkoľvek podnetov na zlepšenie jeho realizácie. Podnety je možné zasielať na e-mailovú adresu zelenadomacnostiam@siea.gov.sk. O program prejavila odborná verejnosť i domácnosti enormný záujem. Počas prvých 4 mesiacov si informácie o podpore na stránke www.zelenadomacnostiam.sk prečítalo viac ako 50 tisíc záujemcov. Vyše tisíc ľudí sa zúčastnilo série seminárov, ktoré SIEA k tejto téme pripravila v rámci bezplatného energetického poradenstva. To je dispozícii aj naďalej v troch poradenských centrách v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

K 1. kolu podpory boli zverejnené Osobitné podmienky platné v rámci 1. kola a zároveň boli zmenené Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach s účinnosťou od 1.12.2015. Dokumenty sú prístupné na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Podmienky podpory.