Vrátiť sa na normálnu verziu

Programové dokumenty

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast verzia 6.0
Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1 (PDF) – AKTUÁLNY

Archív

Programový manuál k OP KaHR

Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1 (PDF)

Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.0 (PDF)

Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.1 (PDF)

Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.0 (PDF)

Programový manuál k OP KaHR, verzia 3.15 (PDF)

Programový manuál k OP KaHR, verzia 3.14 (PDF)

Programový manuál k OP KaHR, verzia 3.13 (PDF)

Programový manuál k OP KaHR, verzia 3.12 (PDF)

Programový manuál k OP KaHR, verzia 3.11 (PDF)

Programový manuál k OP KaHR, verzia 3.10 (PDF)

Programový manuál k OP KaHR, verzia 3.9 (PDF)

Programový manuál k OP KaHR, verzia 3.8 (PDF)

 

Návrh operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky 2007–2013 (ďalej len „OP KaHR“) bol vypracovaný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) v súlade s Uznesením vlády SR č. 837/2006 zo dňa 8. októbra 2006 k zdôvodneniu návrhu operačného programu pre Ministerstvo hospodárstva SR na roky 2007-2013, v súlade s Uznesením vlády SR č. 832/2006 zo dňa 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013 a v súlade s platnými nariadeniami ES pre programovacie obdobie 2007-2013.

OP KaHR bol schválený uznesením vlády SR č. 1021 zo dňa 6. decembra 2006. Predkladaný programový dokument OP KaHR je aktualizovaný o závery a odporúčania ex-ante hodnotenia v súlade s čl. 32 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999“ (ďalej len „všeobecné nariadenie“).

Návrh OP KaHR na roky 2007 – 2013 je spracovaný v nadväznosti na stratégiu Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013 (ďalej len „NSRR SR“). Predstavuje základný materiál formulujúci smerovanie a podporu rozvoja inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb využitím rastového potenciálu regiónov so zameraním na splnenie globálneho – strategického cieľa NSRR SR v programovacom období 2007-2013, ktorým je „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti a pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“.

OP KaHR rozpracováva prioritnú os 1 „Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“ a prioritnú os 2 „Cestovný ruch“, ktoré sú v rámci NSRR hierarchicky zaradené ako špecifická priorita pod strategickú prioritu 2. Vedomostná ekonomika. Opatrenia v rámci prioritnej osi 1 sú prepojené na prioritné oblasti, ktoré sú súčasťou Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a Národného programu reforiem (Lisabonskej a Göteborskej stratégie a Konvergenčného programu SR do roku 2010) a ďalších materiálov. OP KaHR rozpracováva aj prioritnú os 3 Technická pomoc.

Pri spracovaní OP KaHR sa vychádzalo zo skutočnosti, že aj keď Slovenská republika (ďalej len „SR“) dosahuje v posledných rokoch pokrok prejavujúci sa v približovaní úrovne konkurencieschopnosti ekonomík vo vzťahu ku krajinám Európskej Únie (ďalej len „EÚ“), napriek tomu nedosahuje 75 % priemeru HDP EÚ (podľa parity kúpnej sily – PKS). Znamená to, že jej regióny (nomenklatúrne územné jednotky NUTS 2) s výnimkou Bratislavského kraja budú zaradené pod Cieľ Konvergencia a budú môcť využívať podporu zo štrukturálnych fondov EÚ aj v programovom období 2007-2013.

Cieľom podpory v rámci OP KaHR je zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál priemyselnej výroby, energetiky, ako aj potenciál cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb v podmienkach trvaloudržateľného rozvoja, a tak účinne prispievať k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti Slovenska ako celku a znižovaniu disparít ekonomickej výkonnosti v regiónoch SR. Pozornosť je venovaná podpore aktivít s pozitívnym dopadom na zamestnanosť a inovačný rozvoj. Rast konkurencieschopnosti národného hospodárstva je trvalou prioritou hospodárskej politiky SR a rast konkurencieschopnosti sektorov začlenených do tohto OP KaHR ovplyvní približovanie ekonomickej úrovne SR a jej regiónov k ekonomickej úrovni EÚ na konci programového obdobia 2007-2013.