Priemyselným podnikom pri znižovaní spotreby energie pomôžu európske fondy

Hoci má spotreba energie na Slovensku dlhodobo klesajúci trend, naďalej zostáva veľa priemyselných prevádzok, v ktorých sa energiou plytvá. V priemysle sa pritom využíva viac ako tretina spotrebovanej energie. Aj preto majú byť pri ďalšom znižovaní energetickej náročnosti v nasledujúcich rokoch najaktívnejšie priemyselné podniky. Pomôcť im pritom majú aj prostriedky z európskych fondov.

V rokoch 2000 až 2015 sa znížila celková energetická náročnosť Slovenska o viac ako polovicu. Pozitívny vývoj je predovšetkým výsledkom zmeny štruktúry priemyslu, ale aj zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov. Nemalý vplyv malo samozrejme aj zlepšovanie tepelnotechnických vlastností budov a obmena spotrebičov za úspornejšie.

graf_Konecna_energeticka_spotreba_2015_750.jpg

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2017

 
Siedme od konca
Napriek tomu, že v medziročných porovnaniach dosiahnutých úspor energie je Slovensko v európskych rebríčkoch už niekoľko rokov medzi najlepšími, z hľadiska celkovej energetickej náročnosti krajiny je siedme od konca. Môže za to predovšetkým pretrvávajúci veľký podiel priemyslu s vysokou energetickou náročnosťou, ako je napríklad železiarstvo či oceliarstvo. No štatistiky a analýzy naznačujú, že rezervy máme aj v iných oblastiach priemyslu. Prioritou Slovenska je preto ďalšie znižovanie energetickej náročnosti s cieľom dosiahnuť aspoň úroveň európskeho priemeru.

graf_Energeticka_narocnost_750.jpg

Podľa www.enviroportal.sk a údajov Štatistického úradu SR spracovala SIEA

Na ťahu je priemysel
Podľa Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020 by mali úsporné opatrenia v priemysle zabezpečiť viac ako 45 % z celkových plánovaných úspor. To si vyžiada celkové investície vo výške minimálne 1,3 mld. €. Okrem súkromných prostriedkov sa pritom uvažuje aj so štátnou a európskou podporou z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia. Podporou opatrení zameraných na efektívne využívanie energie a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov, ktoré by mali napomôcť pri prechode Slovenska na nízkouhlíkové hospodárstvo, sa zaoberá Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

 graf_Energeticka_narocnost_EU_28_750.jpg

Zdroj: Eurostat (2017)

 

graf_Podiel_sektorov_na_usporach_750.jpg

Zdroj: Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020


Skryté možnosti
Hlavnou motiváciu znižovania spotreby energie v priemysle vždy boli a budú náklady na energiu. Pre mnohé podniky však zostávajú možnosti úspor energie skryté, pretože na dôslednejšie analýzy nie je zvyčajne čas, ani peniaze. Aj to je jedným z dôvodov, prečo Európska únia vyžaduje, aby si všetky veľké podniky zabezpečili každé štyri roky vypracovanie energetických auditov. Zmenu národnej legislatívy si vyžiadala európska smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Veľké podniky na Slovensku mali mať energetické audity po prvý raz zabezpečené najneskôr v decembri 2015.


Potenciál je monitorovaný

Súhrnné informácie z auditov zasielajú podniky i energetickí audítori do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje SIEA. Vďaka tomu je možné identifikovať, aký je potenciál úspor energie a investičná náročnosť navrhovaných opatrení. Od roku 2013 je takto evidovaných vyše 830 auditov, z toho sa 350 týkalo priemyselných podnikov. Z vyše 70 auditov vykonaných v roku 2016 v priemysle napríklad vyplýva, že ak by podniky zrealizovali všetky úsporné opatrenia, mohli by znížiť spotrebu o približne o 9 %, vďaka čomu by znížili náklady na energiu o 3 %.
Medzi auditmi sú aj také, ktoré v podnikoch nájdu možnosti úspor energie presahujúce tretinu spotreby energie a investícia sa im vráti do šiestich, ale aj do štyroch rokov. Povinných energetických auditov odhaľujúcich možné úspory viac ako 10 % pôvodnej spotreby energie bolo za posledné dva roky viac ako pätina. „Údaje v auditoch však naznačujú len potenciál úspor energie. Zákon síce prikazuje, že podniky si musia zabezpečiť informácie z auditov, ale nakoniec sa môžu sami rozhodnúť, ktoré z navrhnutých opatrení aj zrealizujú. Či došlo k plánovaným úsporám, bude známe až o štyri roky, keď bude mať podnik povinnosť vykonať opakovaný audit. Zatiaľ len predpokladáme, že z navrhovaných opatrení podniky realizovali najmä tie nízkonákladové alebo tie, pri ktorých návratnosť nepresiahla sedem rokov,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.


Čo odhalili audity

Väčšina odporúčaných opatrení v priemyselných podnikoch, ktoré navrhovali audítori za posledné dva roky, sa týkala technológií určených na premenu a distribúciu energie. Sú to takmer všetko opatrenia, ktorých výhody a dosah si manažéri či technickí pracovníci v podnikoch pri bežnej dennej práci nemusia uvedomovať. Preto je tak dôležitý nezávislý pohľad odborníka na úspory energie. Audítori často navrhovali aj rekonštrukciu osvetlenia v halách, ktorá zahŕňala aj prechod na LED svietidlá a využitie zónovej regulácie osvetlenia. Časť odporúčaní sa týkala aj samotnej obnovy budov, ako je zatepľovanie a výmena okien, ale tých bolo podstatne menej aj preto, že návratnosť investícií do obnovy budov je zvyčajne dlhá.


Európska pomoc
Povinné energetické audity pre veľké podniky sú len jedným zo spôsobov ako motivovať podnikateľov k zníženiu spotreby energie. Veľké podniky z oblasti priemyslu budú môcť na realizáciu opatrení vyplývajúcich z auditov využiť budúci rok podporu z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Mikro, malé a stredné podniky, pre ktoré sú audity nepovinné, sa už teraz môžu uchádzať o podporu na vypracovanie auditov a realizáciu opatrení, ktoré z nich vyplývajú. Cieľom je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.


Audit ako podmienka
Mikro, malé a stredné podniky môžu získať od 20 tisíc € do 200 tisíc €. Podmienkou je vlastná investícia vo výške najmenej 15 % z oprávnených výdavkov. Na výzvu s týmto zameraním je vyčlenených 40 miliónov €. „Šancu získať podporu tak má minimálne 200 projektov. Keďže podporené budú len opatrenia vyplývajúce z auditov, podmienkou je obstaranie a vykonanie energetického auditu, ktorý bude obsahovať ekonomické, environmentálne a technické hodnotenie navrhovaných opatrení, ešte pred podaním žiadosti o príspevok,“ zdôraznila S. Gavorová. Energetický audit má v zmysle právnych predpisov posúdiť možnosti zníženia z takmer celej spotreby energie podniku. Samotný audit tak môže navrhovať viac opatrení a podnik si môže vybrať, ktoré bude realizovať v rámci projektu.


Budovy aj výroba
Prostriedky sú určené na obnovu priemyselných a administratívnych budov využívaných na podnikateľskú činnosť výlučne v oblasti priemyslu. Podporu možno v budovách využiť aj na rekonštrukciu a modernizáciu systémov zabezpečujúcich vykurovanie, klimatizáciu, prípravu teplej vody, ako aj osvetlenie. Opatrenia môžu byť zamerané aj na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie emisií skleníkových plynov v existujúcich zariadeniach na výrobu elektriny a tepla, využitie obnoviteľných zdrojov energie a zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie.


Otvorená výzva
Projekty musia byť realizované v iných regiónoch, ako je Bratislavský samosprávny kraj, pričom sídlo žiadateľa môže byť aj v tomto kraji. Výzva s kódom č. OPKZP-PO4-SC421-2017-30 je otvorená. Žiadosti možno podávať priebežne. Podrobnejšie informácie k výzve sú k dispozícii na stránke www.op-kzp.sk.