Prezentácia k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravila dňa 6.3.2019 pre žiadateľov o NFP informačný seminár k Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48.

K dispozícii je prezentácia zo seminára.

Prezentácia k 48. Výzve