Prezentácia k výzve zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC441-2018-39 je určený seminár, ktorý sa uskutoční dňa 28. mája 2018 v Trnave. Výzva sa zameriava na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (OPKZP-PO4-SC441-2018-39).


Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno – poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja . Počas seminára budú poskytnuté rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok , k dokladovaniu jednotlivých príloh, odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho je potrebné sa vyvarovať.

 

Prezentácia k 39. Výzve