Prehľad o budovách ústredných orgánov štátnej správy, ktoré boli významne obnovené v roku 2014

Ústredné orgány štátnej správy majú do konca februára 2015 po prvý raz do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti zaslať informácie o budovách, ktoré boli významne obnovené v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Nová povinnosť vyplýva z § 10 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť 1.12.2014. Úloha monitorovať údaje o významne obnovených budovách v správe ústredných orgánov štátnej správy súvisí s požiadavkou Európskej únie, ktorá členské krajiny zaviazala, aby každoročne obnovili 3 % z celkovej podlahovej plochy takýchto budov, a to na úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Európska únia pritom kladie dôraz na to, aby bolo čo najviac úspor podložených údajmi z konkrétnych projektov.

Využitie údajov z monitorovania

Aj na základe údajov, ktoré ústredné orgány štátnej správy uvedú pri významne obnovených budovách, má SIEA do konca marca pripraviť „Správu z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov“. Jedným z cieľov správy je zistiť práve energetickú náročnosť obnovených verejných budov, to znamená pomer nameranej ročnej spotreby energie a celkovej podlahovej plochy budovy. Zákon o energetickej efektívnosti pritom vyžaduje, aby bola dosiahnutá úspora energie pri štatisticky významnom podiele obnovených budov, aj overená. Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov bude slúžiť aj pri príprave „plánu obnovy“ relevantných budov, ktorý bude každoročne schvaľovať vláda. Jeho súčasťou má byť aj zoznam budov určených na obnovu v nasledujúcom kalendárnom roku.

Ako zadávať údaje

Monitorovací systém energetickej efektívnosti prevádzkuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Údaje o budovách ústredných orgánov štátnej správy, ktoré boli významne obnovené v predchádzajúcom kalendárnom roku, je možné zadávať prostredníctvom priloženého online formulára. Vo formulári je potrebné uviesť aj kontaktné informácie. Na základe uvedených informácií SIEA vytvorí správcom verejných budov konto, do ktorého budú prenesené už zaslané informácie o obnovených budovách. V nasledujúcich mesiacoch na uvedené mailové adresy zašle SIEA prístupové kódy, prostredníctvom ktorých budú môcť údaje v monitorovacom systéme aktualizovať priamo správcovia verejných budov.

Rozsah monitorovaných údajov

Pre vypracovanie správy o energetickej náročnosti verejných budov je potrebné poznať informácie o potrebe energie pred obnovou a po obnove, o skutočnej spotrebe energie a príslušných nákladoch na úsporné opatrenia. V tomto online formulári sa uvádzajú informácie iba za budovy, ktorých významná obnova bola ukončená v roku 2014.

V dotazníku je potrebné uviesť základné údaje o budove, vrátane typu budovy. Zároveň je potrebné špecifikovať potrebu energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, potrebu energie na chladenie a klimatizáciu a potrebu energie na osvetlenie pred významnou obnovou a po obnove. Údaje o potrebe energie pred obnovou sú uvedené v energetickom hodnotení, ktoré býva súčasťou projektovej dokumentácie. Údaje o plánovanej potrebe energie pre jednotlivé miesta spotreby možno nájsť v energetickom certifikáte budovy. V oboch prípadoch sú tieto údaje vypočítané na základe informácií z projektu obnovy budovy, preto sa hovorí o „potrebe energie“.
Informácie o skutočnej spotrebe energie vyplynú z merania a faktúr. Ak rozdelenie spotreby energie na vykurovanie a prípravu teplej vody nie je k dispozícii, môžu byť stanovené aj na základe odborného odhadu pre podiel vykurovania a teplej vody na celkovej spotrebe energie. Informácie o spotrebe energie na ohrev teplej vody sa dajú odvodiť zo spotrieb teplej vody v letných mesiacoch, teda v čase, keď sa nevykuruje. Údaje za rok 2013 je potrebné uviesť vždy, údaje za rok 2014 sa uvádzajú, ak sú k dispozícii.
Pre vyhodnotenie informácií o významne obnovovaných budovách je nutné špecifikovať aj zdroj tepla. Zároveň je potrebné uviesť druhy opatrení, ktoré boli fyzicky ukončené v roku 2014, a k nim prislúchajúce celkové náklady. Ak sa tieto opatrenia realizovali aj pred rokom 2014, je nutné uviesť náklady za celé obdobie realizácie projektu, napríklad aj vrátane nákladov na projektovú dokumentáciu.

Poradenstvo pri monitorovaní

V prípade otázok súvisiacich so zadaním údajov o kombinovanej výrobe do monitorovacieho systému je možné kontaktovať pracovníkov SIEA v Banskej Bystrici na telefónnom čísle 048 4127759, prípadne na e-mailovej adrese monitorovanie@siea.gov.sk.

 Čo je významná obnova budov?

Významnou obnovou budovy sú podľa § 2 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní. Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.
Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, musí (podľa § 4 tohto zákona) aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov. Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovuje predovšetkým STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2 Funkčné požiadavky.