seminár SIEA - Bratislava

Pozvánka na seminár Energeticky efektívne v roku 2019

O možnostiach podpory a spôsoboch financovania opatrení zameraných na energetickú efektívnosť sa bude hovoriť na seminári „Energeticky efektívne v roku 2019“, ktorý sa uskutoční 28.3.2019 počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019 v Bratislave. K dispozícii bude aj bezplatné energetické poradenstvo.

Cieľom seminára, ktorý organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU, je priniesť prehľad o požiadavkách, možnostiach podpory a príkladoch z praxe, ktoré môžu inšpirovať. Podujatie je určené pre zástupcov podnikov, verejného sektora, výrobcov a dodávateľov energie, energetických audítorov a poskytovateľov energetických služieb.

Podľa najnovšej európskej legislatívy sa povinnosť členských krajín sledovať a dosahovať úspory energie predĺži aj po roku 2020. Možno preto očakávať, že sa vytvoria stabilnejšie podmienky pre investorov, ktoré by prispeli k podpore investícií do dlhodobých opatrení energetickej efektívnosti, ako je napríklad hĺbková obnova budov.

Motivovať k znižovaniu spotreby energie v rôznych sektoroch je cieľom viacerých podporných mechanizmov a iniciatív, ďalšie sa pripravujú. Z nich podstatnú časť tvoria dopytovo orientované výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia určené pre všetky regióny na Slovensku okrem Bratislavského samosprávneho kraja. K siedmim aktuálnym výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné príspevky pribudnú tento rok ďalšie tri. Na seminári sa bude hovoriť aj o podporných schémach financovaných zo štátneho rozpočtu, ktoré sú určené pre podnikateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Po podpore zameranej na vykonanie energetických auditov v podnikoch a na obnovu rozvodov tepla sa pripravuje pomoc určená na realizáciu energeticky efektívnych opatrení v podnikoch.

Ústredné orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie môžu momentálne požiadať o finančnú európsku podporu na obnovu budov, pre regionálnu správu sú k dispozícii voľné prostriedky na prípravu nízkouhlíkových stratégií a verejný sektor môže čerpať podporu na zavádzanie energetického a environmentálneho manažérstva. Táto pomoc je určená pre menej rozvinuté regióny. Pri verejných projektoch, kde nie sú k dispozícii vlastné či podporné zdroje, môžu prevádzkovatelia budov uvažovať o využití garantovaných energetických služieb. Počas seminára odzneli aj informácie o technickej asistencii pri príprave projektov garantovaných energetických služieb, ktorú má pre verejný sektor na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR zabezpečovať SIEA.

Rôznu formu pomoci zameranej na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie ponúkajú aj tri národné projekty SIEA. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaná prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam. Bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti, verejný sektor a podnikateľov SIEA zabezpečuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU . Na seminári bol predstavený aj nový národný projekt SIEA Odborneo energii, vďaka ktorému bude k dispozícii informačná platforma pre špecialistov v energetike.

Súčasťou seminára budú aj prezentácie s inšpiratívnymi príkladmi zrealizovaných projektov. Prednáška o výsledkoch vzorovej štúdie obnovy typizovanej školskej budovy zo 60. rokov predstaví riešenie, ako môžu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia základné školy. Potrebné merania, analýzy a samotnú štúdiu pripravila SIEA a Slovenská rada pre zelené budovy v rámci medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA. Druhá prednáška z praxe je venovaná realizácii hĺbkovej obnovy budovy Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj obnovil do najvyššieho štandardu vďaka európskemu príspevku z OP KŽP. Prezentované budú aj výsledky medzinárodného projektu TOGETHER, v rámci ktorého boli v šiestich verejných budovách na Slovensku inštalované meracie zariadenia na priebežné monitorovanie spotreby energie.

Program seminára
Ako ďalej v Zelenej domácnostiam 
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Podpora opatrení zameraných na energetickú efektívnosť a ich financovanie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Vzorová štúdia obnovy typizovanej budovy. Ako môžu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia základné školy? 
Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy, Eva Horníková, ZŠ Karloveská v Bratislave
Úspešná realizácia hĺbkovej obnovy školskej budovy do najvyššieho štandardu
Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt Trenčín, Martina Knappová, SPŠS E. Belluša v Trenčíne
Ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi 
Libor Gažovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Aktuálna európska legislatíva v oblasti energetickej efektívnosti
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR

Seminár sa uskutočnil vo štvrtok 28. marca 2019 od 10.00 h do 13.00 h v EXPO Clube v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Účasť na podujatí bola bezplatná.

Návštevníci veľtrhu CONECO RACIOENERGIA 2019 môžu v dňoch od 27. do 30.3.2019 využiť aj bezplatné odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Energetickí konzultanti SIEA im budú k dispozícii v stánku č. 290 v hale D.

Poradenstvo ZE Racioenergia 2019 12.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 14.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 9.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 13.jpg

Projekt bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.