seminár SIEA - Bratislava

Podpora energeticky efektívnych opatrení v roku 2019

Technická asistencia garantovaných energetických služieb a štátna podpora na zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch v Bratislavskom samosprávnom kraji. To sú dve z nových foriem pomoci, o ktorých sa hovorilo na seminári „Energeticky efektívne v roku 2019“. Podujatie zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra 28.3.2019 počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019 v Bratislave.

Na seminári, ktorý sa konal v rámci národného projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, boli prezentované existujúce aj pripravované formy pomoci, ktoré majú motivovať k znižovaniu spotreby energie v rôznych sektoroch.

Podstatnú časť z aktuálnych podporných mechanizmov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti tvoria dopytovo orientované výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktoré sú určené pre všetky regióny na Slovensku okrem Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Momentálne sú otvorené napríklad výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné európske príspevky týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti a využívania OZE v podnikoch, tiež podpory zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne tepelných čerpadiel, zariadení na využitie geotermálnej energie, tiež energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd. Samostatná výzva je zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu.

Príspevky na rozvody

K týmto výzvam z OP KŽP v marci 2019 pribudla ďalšia, v rámci ktorej je opätovne možné získať príspevky na rekonštrukciu rozvodov centralizovaného zásobovania teplom s celkovou alokáciou 30 miliónov €. Oprávnené sú investičné projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla existujúcich systémov CZT, ktoré spĺňajú definíciu energeticky účinného systému CZT alebo ju budú spĺňať na základe pomoci z poskytnutého finančného príspevku po realizácii projektu. Zároveň musí byť vopred energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple. Maximálna výška podpory na jeden projekt a jeden podnik je 6 miliónov €.

Pomoc pre verejný sektor

Ďalšie aktuálne výzvy z OP KŽP sa týkajú verejného sektora. Ústredné orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie môžu momentálne požiadať o európsku podporu na obnovu budov, pre samosprávu sú k dispozícii voľné prostriedky na prípravu nízkouhlíkových stratégií a verejný sektor môže čerpať podporu na zavádzanie energetického a environmentálneho manažérstva. Aj táto pomoc je určená pre menej rozvinuté regióny.

Garantované energetické služby

Pri verejných projektoch, kde nie sú k dispozícii vlastné či iné verejné zdroje a je predpoklad, že sa vložené investície vrátia z budúcich úspor energie, môžu prevádzkovatelia budov uvažovať o využití garantovaných energetických služieb (GES). Mohlo by to byť riešenie pre viacerých správcov budov, keďže podľa nových pravidiel Eurostatu sa pri splnení špecifických podmienok súkromné vstupné investície dodávateľa GES nebudú započítavať do verejného dlhu. Od polovice apríla 2019 je k dispozícii aj metodika na prípravu a realizáciu garantovaných energetických služieb vo verejnej správe, vrátane vzorovej zmluvy. Zverejnená je na stránke MH SR.

Asistencia k energetickým službám

Počas seminára odzneli aj informácie o technickej asistencii pri príprave projektov garantovaných energetických služieb, ktorú má pre verejný sektor na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR zabezpečovať SIEA. Ústredné orgány štátnej správy majú využívať technickú asistenciu podľa uznesenia vlády SR č. 321/2018 priebežne. Náležitosti technickej asistencie vyplývajú z Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky. Balík služieb obsahuje zabezpečenie vypracovania energetických posudkov budov s dôrazom na možnosti využitia garantovanej energetickej služby, pomoc v procese vyhodnocovania posudkov so zameraním na výber vhodných postupov zvyšovania energetickej efektívnosti budov a adekvátnych finančných mechanizmov, pomoc a poradenstvo pri príprave štandardnej dokumentácie pre prípravnú fázu, realizácii verejného obstarávania a príprave dokumentácie pre realizáciu projektu GES.

O technickú asistenciu možno požiadať prostredníctvom zaslania vyplneného dotazníka s údajmi o budove, v rámci ktorej by sa energetické služby využívali. Dotazník je zverejnený na stránke SIEA. Ak sa potvrdí, že projekt je vhodný na využitie energetických služieb, budú záujemcovia zaradení do zásobníka projektov pre GES. Pomoc vo forme technickej asistencie je prioritne určená pre subjekty štátnej správy. Samosprávy z regiónov mimo BSK budú mať možnosť pri príprave projektov garantovaných energetických služieb využiť pripravovanú dopytovo orientovanú výzvu z OP KŽP.

Podpora z rozpočtu pre BSK

Na seminári sa hovorilo aj o podporných schémach financovaných zo štátneho rozpočtu, ktoré sú určené pre podnikateľské projekty v Bratislavskom samosprávnom kraji. Po podpore zameranej na vykonanie energetických auditov v podnikoch a na obnovu rozvodov tepla pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR po prvý raz pomoc určenú na realizáciu energeticky efektívnych opatrení v podnikoch. Výzva by mala byť vyhlásená predbežne v septembri 2019. Prostriedky majú pochádzať zo štátneho rozpočtu, preto bude nutné opatrenia ukončiť v rámci tohto rozpočtového roku. Plánovaná intenzita podpory je pre malé a stredné podniky 40 %, pre veľké podniky 50 %. Prostriedky budú uvoľňované v rámci schémy de minimis, na jeden projekt bude možné získať maximálne 200 000 €. Ak bude schéma schválená v pripravovanom znení, podporené budú opatrenia investičného charakteru vyplývajúce z energetických auditov, ktorými sa dosiahne úspora na úrovni konečnej energetickej spotreby v podniku, zvýšenie využívania OZE a znižovaniu primárnej energetickej spotreby. Prostriedky bude možné využiť napríklad na zateplenie budov, modernizáciu energetických zariadení alebo systémov rozvodov stlačeného vzduchu. Schéma je určené pre podniky z viacerých odvetví, i keď pri hodnotení projektov budú uprednostňované žiadosti priemyselných podnikov.

Poradenstvo ZE Racioenergia 2019 3.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 4.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 5.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 6.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 7.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 8.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 1.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 19.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 2.jpg

Národné projekty

Rôznu formu pomoci zameranej na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie ponúkajú aj tri národné projekty SIEA. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaná prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam. Bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti, verejný sektor a podnikateľov SIEA zabezpečuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU . Na seminári bol predstavený aj nový národný projekt SIEA Odborneo energii, vďaka ktorému bude k dispozícii informačná platforma pre špecialistov v energetike.

Medzinárodné projekty

Súčasťou seminára boli aj prezentácie s inšpiratívnymi príkladmi zrealizovaných projektov. Prednáška o výsledkoch vzorovej štúdie obnovy typizovanej školskej budovy zo 60. rokov predstavila riešenie, ako môžu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia základné školy. Potrebné merania, analýzy a samotnú štúdiu pripravila SIEA a Slovenská rada pre zelené budovy v rámci medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA. Druhá prednáška z praxe bola venovaná realizácii hĺbkovej obnovy budovy Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj obnovil do najvyššieho štandardu vďaka európskemu príspevku z OP KŽP. Prezentované boli aj výsledky medzinárodného projektu TOGETHER, v rámci ktorého boli v šiestich verejných budovách na Slovensku inštalované meracie zariadenia na priebežné monitorovanie spotreby energie.

Prezentácie
Ako ďalej v Zelenej domácnostiam
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Podpora opatrení zameraných na energetickú efektívnosť a ich financovanie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Vzorová štúdia obnovy typizovanej budovy. Ako môžu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia základné školy?
Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy, Eva Horníková, ZŠ Karloveská v Bratislave
Úspešná realizácia hĺbkovej obnovy školskej budovy do najvyššieho štandardu
Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt Trenčín, Martina Knappová, SPŠS E. Belluša v Trenčíne
Ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi
Libor Gažovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Aktuálna európska legislatíva v oblasti energetickej efektívnosti
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR

Seminár sa uskutočnil vo štvrtok 28. marca 2019 od 10.00 h do 13.00 h v EXPO Clube v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Účasť na podujatí bola bezplatná.

Návštevníci veľtrhu CONECO RACIOENERGIA 2019 mohli v dňoch od 27. do 30.3.2019 využiť aj bezplatné odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Energetickí konzultanti SIEA im boli k dispozícii v stánku č. 290 v hale D.

Poradenstvo ZE Racioenergia 2019 12.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 14.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 9.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 13.jpg

Projekt bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.