Pozastavenie výzvy KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky dňa 14. septembra 2010 rozhodlo o pozastavení výzvy na podporu inovačných aktivít v podnikoch podľa Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód výzvy KaHR-13SP-1001) nakoľko v priebehu jej zverejnenia došlo k zmene niektorých formálnych náležitostí a požiadaviek súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast; Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti; Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch.

Výzva je pozastavená na dobu 15 dní, t.j. do 29. septembra 2010. Termíny súvisiace s predkladaním a schvaľovaním žiadostí o NFP sa posúvajú minimálne o dobu pozastavenia výzvy. Presné znenie termínov spolu s rozsahom zmien formálnych náležitostí bude zverejnené prostredníctvom Usmernenia č. 2 k výzve KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“), ktoré bude vydané v priebehu pozastavenia výzvy.

Počas doby pozastavenia výzvy nebude možné predkladať žiadosť o NFP prostredníctvom verejného portálu. Žiadatelia, ktorí do termínu vydania tohto oznámenia predložili žiadosti o NFP na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, budú vyzvaní na ich doplnenie, resp. úpravu v zmysle usmernenia.

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-13SP-1001