Podniky môžu využiť 10 miliónov € na realizáciu opatrení navrhnutých v energetických auditoch

Mikro, malé, stredné a veľké podniky na Slovensku môžu získať európsky príspevok na realizáciu opatrení navrhnutých v energetických auditoch.

Výzvu s týmto zameraním v celkovej hodnote 10 miliónov € vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra 18. 12. 2019. Cieľom podpory podľa schémy de minimis je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Výška podpory je od 20 000 € do 200 000 €. Podporené budú len opatrenia vyplývajúce z energetických auditov, záujemcovia musia k žiadosti o príspevok predložiť energetický audit, ktorý bude obsahovať ekonomické, environmentálne a energetické hodnotenie navrhovaných opatrení. Výdavky na energetický audit nie sú v tejto výzve oprávnenými výdavkami.  

Prostriedky sú určené na realizáciu niekoľkých druhov opatrení. Napríklad na rekonštrukciu a modernizáciu budov využívaných na podnikateľskú činnosť v oblasti priemyslu, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností ako priemyselné alebo administratívne budovy. SIEA upozorňuje, že v rámci realizácie tohto opatrenia iný druh budov zapísaný v katastri nehnuteľností nebude možné podporiť. Je preto nutné, aby sa v prípade potrebných zmien žiadatelia obrátili na príslušnú správu katastra. Súčasťou tejto aktivity môže byť okrem zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií aj rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody ako aj osvetlenia v budove.

Medzi ďalšie oprávnené opatrenia patrí napr. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení, systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, zavádzanie systémov merania a riadenia, výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, tiež modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov a iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych zdrojov. Projekty musia byť realizované v iných regiónoch, ako je Bratislavský samosprávny kraj, pričom sídlo žiadateľa môže byť aj v tomto kraji.

Výška podpory na projekt je od 20 000 EUR do 200 000 €, pričom celková výška pomoci de minimis jednému podniku nesmie presiahnuť 200 000 € v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Na účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje účelový energetický audit minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo komplexný energetický audit v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná a jednotlivé opatrenia sú z energetického, environmentálneho a technického hľadiska vyhodnotené individuálne.

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia je otvorená. Žiadosti možno podávať priebežne. Prvé hodnotiace kolo bude uzavreté 28. 2. 2020, ďalšie kolá budú uzatvárané s odstupom vždy dva mesiace.

Podklady k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 sú zverejnené na stránke OP KŽP.