Vrátiť sa na normálnu verziu

Oznam pre Prijímateľov k predkladaniu a preplácaniu žiadostí o platbu

Oznam pre Prijímateľov k predkladaniu a preplácaniu žiadostí o platbu pre projekty Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre obdobie konca roka 2011 a začiatok roku 2012.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré je riadiaci orgán (ďalej ,,RO“) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo informáciu z 24.10.2011 k preplácaniu žiadostí o platbu pre projekty Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre obdobie konca roka 2011 a začiatok roku 2012.

1.) v prípade refundácií, zúčtovania zálohových platieb a zúčtovania predfinancovaní budú v tomto kalendárnom roku preplatené Prijímateľom tie žiadosti o platbu, ktoré SORO doručí (úplné a správne) na RO najneskôr do konca prvého novembrového týždňa 2011.

2.) v prípade predfinancovania a zálohovej platby budú v tomto kalendárnom roku preplatené Prijímateľom tie žiadosti o platbu, ktoré SORO doručí (úplné a správne) na RO najneskôr do 18.11.2011.

 

Úhrada žiadostí o platbu predložená na RO po týchto termínoch nie je v roku 2011 zaručená a je predpoklad, že takéto žiadosti o platbu budú preplatené až vo februári 2012.

 

Ďalej Ministerstvo financií Slovenskej republiky v nadväznosti na ukončenie rozpočtového roka upozorňuje Platobné jednotky a Prijímateľov na nasledovné povinnosti:

– zo strany Prijímateľa musí byť vrátenie finančných prostriedkov formou úpravy rozpočtu vykonané do 15.12.2011,

– Platobná jednotka v spolupráci s RO a sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom (ďalej ,,SORO“) je povinná vysporiadať všetky mylne prijaté platby, resp. neidentifikované platby, ktoré sa evidujú v systéme ISUF do 22.12.2011.

– v prípade vrátenia finančných prostriedkov z vlastnej iniciatívy Prijímateľa je potrebné posun Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov do stavu ,,Uhradené“ v systéme ITMS vykonať najneskôr do 31.12.2011.

 

V Bratislave 24.10.2011