Oznam o povinnosti registrácie podľa zákona č. 315/2016 – Register partnerov verejného sektora

Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje prijímateľom z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast stanovisko týkajúce sa implemetácie zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ( ďalej len „Zákon o RPVS“ ) byť partnerom verejného sektora vo vzťahu ku zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o RPVS musí byť partner verejného sektora zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy, čo sa v našom prípade rozumie trvanie Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri splnení podmienok uvádzaných v § 2 ods. 2 Zákona o RPVS teda platí, že subjekt musí byť v registri partnerov verejného sektora zapísaný počas trvania zmluvného vzťahu, pričom z definície zmluvy uvedenej v zákone vyplýva, že zmluvou je len taká zmluva, z ktorej vyplýva právo na plnenie. Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa teda viaže na časové obdobie, počas ktorého je takáto zmluva na účely zákona „aktívna“, tzn. vtedy, keď zmluva predpokladá medzi zmluvnými stranami poskytnutie určitého plnenia. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že povinnosť byť partnerom verejného sektora a teda byť zapísaný v RPVS podľa ustanovenia § 23 Zákona o RPVS, podľa ktorého majú partneri verejného sektora, ktorí sú účastníkmi zmlúv uzavretých pred účinnosťou tohto zákona, ktoré im zakladajú povinnosti podľa tohto zákona, konkrétne povinnosť registrovať sa do príslušného registra najneskôr do 31.07.2017, sa netýka prijímateľov nenávratného finančného príspevku, ktorí sa v rámci realizácie projektov nachádzajú v období udržateľnosti projektu.