Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-50 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Zároveň SO informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy dňa 31.10.2019. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.