Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 ku dňu 31.1.2022

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov a z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie projektov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia uzavrie výzvu dňa 31.1.2022.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy.