Rozpočítavanie tepla na vykurovanie a teplú vodu

– smernica o energetickej efektívnosti a príklady z vybraných európskych krajín.

Informačný materiál približuje transpozíciu článkov 9a až 9c smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti v slovenských právnych predpisoch z hľadiska merania množstva tepla a teplej úžitkovej vody, diaľkového odpočtu a pravidiel rozpočítavania. Analyzuje tiež aplikáciu nových požiadaviek na meranie a rozpočítavanie vo vybraných členských štátoch po revízii smernice.

Rozpočítavanie tepla na vykurovanie a teplú vodu– smernica o energetickej efektívnosti a príklady z vybraných európskych krajín