Odborná spôsobilosť v tepelnej energetike

 

OZNÁMENIE

o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

 

Podľa § 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa budú konať skúšky na získanie

 

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike“.

dňa 23. septembra 2010 o 8:30

v hoteli SOREA Sĺňava, Hlboká 47, 921 01 Piešťany

 

Na základe žiadostí sú na skúšky odbornej spôsobilosti zaradení:

 

Zoznam účastníkov

 

Pre ďalších uchádzačov, ktorí z kapacitných dôvodov nebudú zaradení na uvedený termín bude včas oznámený ďalší termín konania skúšky odbornej spôsobilosti.

 

Žiadosť o vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

posielajte na adresu:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica


Kontakt:

Tel.: +421 48 4142625, +421 48 4142656

E-mail: olmv@siea.gov.sk