Nový Operačný program Výskum a inovácie je pripravený na realizáciu


Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom a zástupcom Európskej komisie Christopherom Toddom predstavili 21.1.2015 nový Operačný program Výskum a inovácie.

 

Je to spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR pre poskytnutie podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Nadväzuje na operačné programy Výskum a vývoj a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z programového obdobia 2007 – 2013.

 

V novom programovacom období je pripravených viac ako 2,2 miliardy eur. Podľa ministra školstva Juraja Draxlera sú tri štvrtiny finančných prostriedkov určené na posilnenie výskumu a inovácií. Zvyšná časť má smerovať na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Významnou zmenou v porovnaní s dobiehajúcim programovým obdobím je možnosť podporovať projekty aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. To je dobrá správa pre výskumné a vedecké inštitúcie na Slovensku, ktorých väčšina je sústredená práve v tomto vyššom územnom celku.

 

Pri príprave tohto programu oba rezorty intenzívne spolupracovali s podnikateľskou sférou. „Považovali sme to za pozitívny fakt pri jeho príprave. Je totiž dôležité, aby sme prepojili akademické prostredie s podnikateľskou sférou,“ skonštatoval minister školstva Juraj Drexler. Podľa jeho slov sa majú oproti minulému programovaciemu obdobiu zaviesť kvalitatívne zmeny a zefektívniť vyhlasovanie výziev. Taktiež by sa mala znížiť miera byrokracie.

 

„Primárnym cieľom tej časti programu, za ktorú prevzalo zodpovednosť Ministerstvo hospodárstva SR, bolo nájsť a ponúknuť slovenským firmám a živnostníkom nové nástroje pre rast, rozvoj a expanziu. Očakávame, že prispeje k zvýšeniu efektívnosti a výkonnosti celého systému výskumu, vývoja a inovácií a k skráteniu cesty od inovatívnej myšlienky k jej skutočnej realizácii v praxi,“ uviedol minister hospodárstva Pavol Pavlis. Rezort hospodárstva po prvýkrát presadil, aby sa o tieto prostriedky z Európskej únie mohli uchádzať aj veľké podniky a zoskupenia podnikov, tzv. klastre. Novou, v doterajších programoch nerealizovanou oblasťou, sú horizontálne opatrenia pre vznik, a následne i podporu etablovaných malých a stredných podnikov. Pomoc podnikom bude orientovaná na hľadanie nových trhov, na prístup ku kapitálu, rozvoj kreatívnych odvetví hospodárstva a na rozvoj duševného vlastníctva. Na zmieňované aktivity Ministerstva hospodárstva SR je pripravených viac ako 1,2 mld. EUR zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Minister Pavlis predpokladá, že vďaka novému operačnému programu sa vytvorí minimálne 4 000 pracovných miest.

 

Zástupca Európskej komisie Christopher Todd považuje tento program za fantastickú možnosť pre Slovensko, pretože sa kladie dôraz na aplikovaný výskum, ktorý umožňuje rýchlejšie pretaviť výsledky výskumu do obchodovateľného tovaru alebo vytvárania pracovných miest. Pozitívum vidí aj v tom, že sa zvýšia investície do výskumu a inovácií, čo je prioritou Európskej únie.

 

„Ministerstvo hospodárstva v súčasnosti sústreďuje svoje aktivity na jeden cieľ – čo najskôr zverejniť prvé výzvy na predkladanie žiadostí. Očakávam, že prvé projekty by sme mohli začať prijímať približne v polovici tohto roka“, uzavrel minister hospodárstva Pavol Pavlis.

 

Zdroj: TASR/MHSR