Na zníženie energetickej náročnosti budov ústrednej správy a verejnoprávnych ustanovizní je vyčlenených 50 miliónov €

Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na zníženie energetickej náročnosti verejných budov až do výšky 3 milióny €. Výzvu s týmto zameraním v celkovej hodnote 50 miliónov € vyhlási Slovenská inovačná agentúra 21. 12. 2018.

 

Výzva OPKZP-PO4-SC431-2018-48 je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci ktorého je podporovaná obnova verejných budov mimo Bratislavského samosprávneho kraja. „V minulosti sme ukončili dve výzvy s podobným zameraním, ktoré boli určené aj pre budovy subjektov územnej samosprávy. Z celkovo doteraz schválených 750 projektov s finančným príspevkom EÚ zdrojov v hodnote 330 miliónov € predstavujú projekty územnej samosprávy viac ako dve tretiny. Aj preto je aktuálna výzva príležitosťou iba pre subjekty ústrednej správy,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

 

Podporované sú komplexné projekty so systematickými opatreniami, ktoré vyplynú z energetických auditov. Projekty môžu zahŕňať opatrenia zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, ako aj výťahov. V rámci obnovy je možné navrhnúť aj opatrenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

Minimálna výška príspevku je 70 000 €, maximálna 3 milióny €. Príspevok môže v prípade subjektov ústrednej správy pokryť 100 % oprávnených výdavkov, v prípade subjektov verejnoprávnych ustanovizní je to 95 %. Projekty je nutné zrealizovať do 2 rokov od účinnosti zmluvy.

 

Jednou zo základných podmienok oprávnenosti projektov je, aby bola potreba energie na vykurovanie v budovách po obnove znížená minimálne o 30 %. Záujemcovia sú pritom motivovaní, aby potreba klesla o viac ako 50 %, v takom prípade sa celková výška oprávnených výdavkov na projekt nezníži.

 

Opatrenia podporené z európskych zdrojov musia byť navrhnuté nad rámec platných minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Po obnove musia budovy spĺňať hornú hranicu minimálne energetickej triedy B pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove. Obnovená budova musí byť nízkoenergetická, ultranízkoenergetická alebo s takmer nulovou potrebou energie. Termíny splnenia týchto požiadaviek vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre projekty, ku ktorým boli podané žiadosti o vydanie stavebného povolenia v roku 2019, sú pre budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy relevantné požiadavky na štandardy budov s takmer nulovou potrebou energie. Ak to nie je technicky alebo funkčne možné, bude nevyhnutné preukázať splnenie podmienky, že tepelno-technické vlastnosti budov budú lepšie ako hodnoty požadované technickou normou, a riadne odôvodniť, prečo nie je technicky alebo funkčne možné dosiahnuť energetickú triedu A0.

 

Pre žiadateľov SIEA pripravila pomôcku umožňujúcu automatický výpočet hodnôt technických a environmentálnych merateľných ukazovateľov. „Cieľom je odbremeniť žiadateľov od zdĺhavých výpočtov, zjednotiť postupy a pomôcť pri sumarizovaní údajov uvedených na rôznych miestach v technickej dokumentácii,“ zdôraznila A. Velická.

 

Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 50 mil. €. Termín prvého hodnotiaceho kola je 29. marca 2019, nasledujúce kolo bude uzatvorené 28. júna 2019.