Na výrobu zeleného vodíka je k dispozícii 15 miliónov €

SIEA vyhlásila výzvu na výstavbu zariadení na výrobu „zeleného vodíka“ elektrolýzou s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Na tento účel je  vyčlenených 15 miliónov € a žiadosti je možné podávať priebežne do vyčerpania alokácie.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku SIEA zverejnila 29. marca 2022.

„Avizoval som „vodíkovú jar“, pretože naším cieľom je podporiť inovatívne vodíkové riešenia. Podporené projekty budú zamerané na výrobu vodíka výlučne s využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Takýto vodík bude ďalej využitý v doprave a na energetické účely. Je to šanca významne pomôcť napríklad pri zavádzaní zelených alternatív k tradičným palivám. Ak sa vďaka podporeným projektom rozšíri sieť vodíkových čerpacích staníc, je to cesta, ako eliminovať emisie a zlepšiť ovzdušie, ale aj znížiť závislosť na fosílnych palivách vrátane ruského zemného plynu,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš k výzve, ktorá má prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality Európskej únie do roku 2050.

Výška nenávratného finančného príspevku je 60 % z celkových oprávnených výdavkov. Na jeden projekt je možné v rámci tejto výzvy získať príspevok maximálne 6 miliónov €. O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie s minimálne 3-ročnou existenciou na trhu.

Oprávnené sú investičné projekty zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím obnoviteľných zdrojov energie s podmienkou, že na výrobu vodíka sa použije výlučne elektrická energia získaná zo zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie vybudovaných v rámci projektu a zároveň sa bude vyrobená elektrická energia prioritne využívať na výrobu vodíka.

Žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na koniec apríla 2022. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch. Kompletné znenie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74 je k dispozícii na stránke www.op-kzp.sk.