Na rekonštrukciu rozvodov centralizovaného zásobovania teplom je z európskych zdrojov k dispozícii 30 miliónov €

Na rekonštrukciu a obnovu rozvodov centralizovaného zásobovania teplom je v 50. výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 30 miliónov €. Žiadosti je možné podávať priebežne. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra 29.3.2018. Výzva bude otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na koniec júna 2018. Následne budú projekty hodnotené v dvojmesačných intervaloch.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo rozvod tepla podľa zákona o tepelnej energetike. Miera podpory je v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci najviac 85 % z celkových oprávnených výdavkov. Na jeden projekt a jeden podnik je možné v rámci tejto výzvy získať príspevok maximálne 6 miliónov €.

Oprávnené sú investičné projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v rámci existujúcich systémov CZT, ktoré definíciu energeticky účinného systému CZT spĺňajú alebo ju budú spĺňať na základe pomoci z poskytnutého finančného príspevku po realizácii projektu. Zároveň musí byť vopred energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Pre účely tejto výzvy sa výstavbou rozumie optimalizácia trasy existujúcich rozvodov tepla alebo prepojenie energeticky účinného a energeticky neúčinného systému CZT s cieľom vytvorenia sústavy CZT, ktorá ako celok bude spĺňať definíciu energeticky účinného systému CZT. V rámci podporeného projektu nie je možné nenávratný finančný príspevok použiť na pripájanie nových odberateľov tepla.

SIEA bude organizovať informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, na ktorých získajú detailnejšie informácie k podmienkam výzvy.