Vrátiť sa na normálnu verziu

Na podporu zariadení využívajúcich OZE v podnikoch, verejnom sektore a v neziskových organizáciách je vyčlenených viac ako 19 miliónov €

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR je cieľom pripravovanej 41. výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Na podporu inštalácie zariadení využívajúcich OZE je pre podniky, verejné inštitúcie a neziskové organizácie vyčlenených viac ako 19 miliónov €.

 

Výzvu vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra 31. mája 2018. Predmetom výzvy je najmä podpora zariadení na výrobu tepla, konkrétne tepelných čerpadiel, zariadení na využitie geotermálnej energie, tiež energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd. Podporované aktivity prispejú k zvýšeniu výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov.

Výzva je určená pre malé, stredné a veľké podniky, ako aj pre subjekty ústrednej správy, územnej samosprávy, neziskové organizácie a združenia fyzických alebo právnických osôb.

 

Kvalita životného prostredia a efektívne využívanie prírodných aj energetických  zdrojov je jedným z hlavných faktorov regionálneho rozvoja a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Oblasť zabezpečenia udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, ktorá je predmetom investičnej stratégie OP KŽP, má z hľadiska svojho významu a celkového dopadu na hospodárstvo SR potenciál prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti, vytváraniu sekundárnej zamestnanosti a výrazným spôsobom najmä k úspore prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 19 156 500 €.

Výška podpory na projekt je od 100 000 € do 2 miliónov €. V prípade podnikateľských subjektov môže nenávratný finančný príspevok pokryť 60 % z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú zadefinované v schéme štátnej pomoci. Pri projektoch subjektov ústrednej správy, územnej samosprávy, neziskových organizácií a združení fyzických alebo právnických osôb je, v závislosti od druhu žiadateľa, podpora od 90 do 100 % z celkových oprávnených výdavkov.

 

Podmienkou poskytnutia podpory je predloženie energetického auditu.  Predložený môže byť tzv. účelový audit, ktorý pokrýva iba oprávnenú aktivitu alebo komplexný audit v zmysle zákona o energetickej efektívnosti, v ktorom je samostatne  identifikovaná  oprávnená aktivita. Podporené budú len projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

 

Výzva je otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 31.8.2018, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov.

 

Pre zníženie administratívnej záťaže žiadateľov, bude aj táto výzva k dispozícii v zjednodušenom režime, žiadosti vrátane príloh bude možné predkladať v elektronickej forme.