Na podporu regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií je vyčlenených 7 miliónov €

Podpora vypracovania regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií je predmetom 39. výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zvýhodnené budú stratégie, ktoré budú obsahovať aj smart riešenia.

 

Výzva je určená pre subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Stratégie môžu byť vypracované pre potreby obcí, miest, ale aj okresov, vyšších územných celkov, ako aj iných prirodzených regiónov.

 

Výzvu vyhlasuje Slovenská inovačná a energetická agentúra 6. apríla 2018. Oprávnenou aktivitou je vypracovanie regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií alebo ich častí. Ich súčasťou musí byť posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, vrátane energie používanej v doprave. Stratégie musia byť spracované na obdobie minimálne 5 rokov s využitím metodiky na prípravu akčného plánu udržateľného energetického rozvoja používanej v rámci Dohovoru starostov a primátorov.

 

Z regionálnych a lokálnych stratégií sa bude vychádzať pri príprave národnej nízkouhlíkovej stratégie. V podporených stratégiách žiadatelia opisujú súčasný stav využívania energie a zároveň sa zaväzujú, do akej miery počas 5 rokov znížia emisie skleníkových plynov, spotrebu energie a zvýšia využívanie obnoviteľných zdrojov energie v jednotlivých sektoroch.

 

„Zvýhodnené budú projekty, ktoré budú pokrývať aj riešenia pre inteligentné mestá, takzvané „SMART CITY“ s dôrazom na oblasť energie, životného prostredia, mobilitu a budovy,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Pre zníženie administratívnej záťaže žiadateľov, bude aj táto výzva k dispozícii v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky. Výrazne sa zjednodušilo aj predkladanie jednotlivých príloh.

 

Neoddeliteľnou súčasťou podporenej nízkouhlíkovej stratégie musí byť v prípadoch, ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom , aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Keďže dopyt po využiteľnom teple klesá, koncepcia má stanoviť aj postup optimalizácie výroby a distribúcie tepla.

Vďaka podpore v rámci uvedenej výzvy tak budú mať možnosť aktualizovať koncepcie aj obce, ktorým povinnosť pripraviť a každých 5 rokov aktualizovať koncepciu vyplýva zo zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Podľa neho musia mať koncepciu všetky obce, ktoré majú viac ako 2 500 obyvateľov a na ich území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi. Po prvý raz tak mali urobiť ku koncu roku 2007. Povinnosť aktualizácie vznikla 1. mája 2014 a posledný termín jej ukončenia je do konca apríla 2019.

Nenávratný finančný príspevok môže pokryť až 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Výška podpory na projekt je od 10 000 € do 300 000 €, v závislosti od počtu obyvateľov obce alebo regiónu. Z európskych zdrojov je na výzvu s kódom OPKŽP-PO4-SC441-2018-39 vyčlenených 7 000 000 €.

 

Výzva je otvorená, čo znamená že žiadosti je možné predkladať priebežne. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.6.2018, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov.

 

Výzva, ktorú administruje SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP, je súčasťou špecifického cieľu 4.4.1 zameraného na zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.