Na dodržiavanie práv spotrebiteľov pri projekte Zelená domácnostiam môže dozerať aj Slovenská obchodná inšpekcia

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uzatvorila Dohodu o spolupráci pri projekte Zelená domácnostiam so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI). Obe štátne inštitúcie si budú podľa dohody navzájom vymieňať informácie o sťažnostiach a zisteniach súvisiacich s projektom a ochranou domácností ako spotrebiteľov. Priamo na odborníkov zo SOI sa môžu obracať už dnes domácnosti, ak sa cítia poškodené.

„Náš pilotný projekt sa týka veľkého množstva domácností, ale aj zhotoviteľov a distribučných spoločností, pre ktorých projekt znamená nové pracovné príležitosti a možnosti pre poskytovanie služieb. Pri týchto službách však môžu vzniknúť rôzne sporné situácie s negatívnym dopadom pre domácnosti. Aj vďaka nadštandardnej spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou budeme môcť promptne riešiť sťažnosti domácností, alebo reagovať na prípadné zistenia z kontrol, ktoré budeme v miestach inštalácie realizovať,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Na SOI sa môžu domácnosti obracať v prípade podozrenia z nedodržiavania obchodných záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv so zhotoviteľmi, zistení súvisiacich s bezpečnosťou a kvalitou výrobkov a poskytovaných služieb a ďalších problémov súvisiacich s dodržiavaním práv spotrebiteľov. O záveroch zistení a riešeniach užitočných pre domácnosti a zhotoviteľov bude SIEA informovať na stránke zelenadomacnostiam.sk.

V prípade rôznych názorov na riešenie problémov medzi domácnosťou ako spotrebiteľom a zhotoviteľom ako dodávateľom je  možnosť bezplatne využiť alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov mimosúdnou dohodou o vyriešení sporu, ktorá je pre strany sporu záväzná. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je k dispozícii na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Patrí medzi ne aj SOI. Podmienkou je, aby domácnosť ešte pred tým využila všetky zákonom dané možnosti riešenia sporu, napr. uplatnila si svoje právo v reklamačnom konaní.