Vrátiť sa na normálnu verziu

Najčastejšie otázky k poskytovaniu údajov – uznesenie č. 350/2014

Z úlohy č. B.2. a B.4 uznesenia vlády SR č. 350/2014 k Akčnému plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020 zo dňa 9. júla 2014 vyplýva, že zástupcovia jednotlivých rezortov majú každoročne zabezpečiť poskytovanie vstupných údajov pre vyhodnocovanie úspor energie a vynaložených finančných prostriedkov na opatrenia energetickej efektívnosti, pokiaľ je to možné po jednotlivých projektoch, prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (elektronicky), a zabezpečiť informácie o obnove budov v pôsobnosti rezortu.

Opatrenia energetickej efektívnosti podľa zodpovedného rezortu:

 1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky: administrované projekty, vlastné budovy
 2. Ministerstvo financií Slovenskej republiky: vlastné budovy
 3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky: administrované projekty, vlastné budovy
 4. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky: vlastné budovy
 5. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky: vlastné budovy
 6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: administrované projekty, vlastné budovy
 7. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: vlastné budovy
 8. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky: vlastné budovy
 9. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: administrované projekty, vlastné budovy
 10. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: administrované projekty, vlastné budovy
 11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: vlastné budovy
 12. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: vlastné budovy
 13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: administrované projekty, vlastné budovy
 14. Ostatné kapitoly štátneho rozpočtu: vlastné budovy

Procesný model poskytovania údajov

uznesenie_350_2014_procesny_model.jpg

Formuláre pre zber opatrení energetickej efektívnosti

Termín zaslania vyplnených formulárov do 31.01.2020 na ap@siea.gov.sk

 Základné usmernenia pri vypĺňaní formulárov

 • Pri vypĺňaní tabuľky prosím neodstraňujte stĺpce ani riadky.
 • Vami zadané hodnoty môžete prepísať či zmazať.
 • V číselných poliach (napr. úspora) prosíme neuvádzajte symbol merných jednotiek, ten postačuje v záhlaví stĺpca.

Najčastejšie kladené otázky

1. Ako sa líši tabuľka „Projekty_RS_EE.xlsx“ od „Budovy_RS_EE.xlsx“?

Tabuľka „Projekty_RS_EE.xlsx“ sa používa pre výkaz všetkých Vami administrovaných projektov financovaných prevažne:

 • z Európskych štrukturálnych fondov („EŠIF“), záložka „tab_projekty_EŠIF“.
 • zo štátneho rozpočtu, záložka „tab_projekty_ŠR“.

Projekty financované z Európskych štrukturálnych fondov, nezávisle na objeme spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sa vykazujú v záložke „tab_projekty_EŠIF“.

Tabuľka „Budovy_RS_EE.xlsx“ sa používa pre výkaz úspor za vlastné budovy, alebo budovy organizácií vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti.

2. Aké budovy treba reportovať v tabuľke „Budovy_RS_EE.xlsx“?

Predmetom sledovania sú len budovy, v ktorých bolo vykonané aspoň jedno technické opatrenie energetickej efektívnosti v roku 2019.
Zoznam môže slúžiť aj na poskytnutie údajov za budovy, v ktorých bolo vykonané opatrenie energetickej efektívnosti od roku 2014, ak Váš rezort údaje o týchto budovách nereportoval v minulých rokoch.

Výnimku tvoria relevantné budovy(definícia) zo zoznamu relevantných budov (zoznamy MDV SR 2013-2017), úloha vlády č. 344/2017 k Plánu obnovy relevantných budov 2017 bola plnená počas roka 2017 priamym poskytovaním údajov do MSEE a nie je potrebné tieto budovy reportovať vo formulári.

3. Čo znamená „Rok T“ a „Rok T-1“ v tabuľke „Budovy_RS_EE.xlsx“?

 • Rok T je rok, pre ktorý vykazujete úsporu, opatrenia energetickej efektívnosti, ktorými sa úspora dosahuje a financovanie pre tieto opatrenia.
 • Rok T-1 je rok predchádzajúci ukončeniu realizácie opatrenia, za ktorý vypĺňate spotreby energie (energiou sa nemyslí len elektrina, ale aj teplo).

4. Na čo slúžia stĺpce „Úspora v roku T“ v tabuľke „Budovy_RS_EE.xlsx“?

Sĺpce slúžia na reportovanie plánovaných úspor (podľa projektovej dokumentácie obnovy) alebo skutočne dosiahnutých úspor, vždy v absolútnej hodnote kWh/rok, nie v mernej hodnote na m2.
Reportovaná úspora je ďalej rozdelná podľa jednotlivých energonosičov (Zemný plyn/Elektrina/Teplo (vrátane CZT)).

Pri reportovaní úspor prosím uveďte aj skutočnú (fakturovanú/meranú) spotrebu za rok predchádzajúci úspore, t. j. „T-1“. Napr. ak reportujete:

 • úsporu za rok 2019, do formulára v časti „Prevádzkové údaje“ uveďte spotrebu za rok 2018.
 • úsporu za rok 2014, do formulára v časti „Prevádzkové údaje“ uveďte spotrebu za rok 2013, atď.

5. Ako sa prepočítavajú kWh na TJ alebo GJ a ako hodnoty zaokrúhľovať?

1 GJ = 0,001 TJ = 277,778 kWh

1 MWh = 1 000 kWh = 3,6 GJ = 0,0036 TJ

Monitorovací systém pracuje s celými číslami, preto hodnotu po prepočte na kWh je potrebné zaokrúhliť na celé číslo podľa pravidiel zaokrúhľovania.

Praktické kalkulačky pre prepočty jednotiek je možné nájsť na internete, napr. http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/49-prevodnik-jednotek

6. Ako vyplniť údaj „Celková podlahová plocha“?

Celkovou podlahovou plochou je podlahová plocha budovy určená z vonkajších rozmerov budovy podľa §2 písm. i) zákona č. 321/2014 Z. z., STN 730540 Tepelná ochrana budov.

Pri vypĺňaní uveďte (podľa dostupnosti):

 • údaj z energetického certifikátu budovy (ECB) (viď certifikáty na stránke Inforeg.sk)
 • alebo údaj z energetického auditu
 • alebo údaj z projektovej dokumentácie
 • alebo údaj určený zjednodušeným výpočtom:Celková podlahová plocha budovy = vonkajší rozmer A krát vonkajší rozmer B krát počet vykurovaných podlaží budovy.Vonkajšie rozmery sú v metroch. Vo vonkajších rozmeroch budovy sa nezohľadňujú miestne vystupujúce konštrukcie, najmä rímsy, miestne zmenšenia hrúbky obvodového plášťa a plocha balkónov, lodžií a terás.

7. Ako je možné oddeliť spotrebu tepla pre ústredné vykurovanie (ÚK) od spotreby pre prípravu teplej vody (TV)?

 • Ak máte fakturovanú zvlášť spotrebu tepla na ÚK a zvlášť spotrebu tepla na TV, odpíšte tieto čísla z faktúry.
 • Ak máte fakturovanú len celkovú spotrebu tepla v budove, a viete výpočtom, alebo odborným odhadom (energetik) určiť rozdelenie na jednotlivé účely, zapíšte výsledok výpočtu/odhadu.
 • V ostatných prípadoch použite nasledujúcu tabuľku.

Tabuľka č. 1: Predpokladaný pomer využitia tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody z celkovej spotreby tepla v budove

Kategória budovy

Vykurovanie

Teplá voda

%

%

Rodinné domy

83,00

17,00

Bytové domy (nezateplené)

70,00

30,00

Bytové domy (zateplené)

60,00

40,00

Administratívne budovy

92,00

8,00

Budovy škôl a školských zariadení

85,00

15,00

Budovy nemocníc

79,00

21,00

Budovy hotelov a reštaurácií

70,00

30,00

Športové haly a iné budovy určené na šport

88,00

12,00

Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby

93,00

7,00

8. Ako postupovať, ak sa z jedného zdroja vykurujú viaceré budovy?

Zjednodušene sa postupuje tak, že sa zráta celková podlahová plocha všetkých zásobovaných budov a spotreba za jednotlivú budovu sa rozdelí v pomere plochy budovy k súčtu plôch všetkých budov.

Napríklad: Celkové spotrebované množstvo zemného plynu pre 2 budovy = 100 000 kWh.
Plocha budovy A = 1 000 m2, plocha budovy B = 4 000 m2. Celková podlahová plocha všetkých vykurovaných budov = 5 000 m2.
Zjednodušená spotreba budovy A = 100 000 x (1 000/5 000) = 20 000 kWh.
Zjednodušená spotreba budovy B = 100 000 x (4 000/5 000) = 80 000 kWh.

Ak chcete vykázať obe tieto budovy, využite 2 riadky.

V prípade, ak je veľmi náročné spotrebu energie v súbore budov rozdeliť na jednotlivé budovy, postupujte podľa otázky č. 9.

9. Ako je možné postupovať, ak je veľmi náročné rozdeliť spotrebu energie v súbore budov na jednotlivé budovy?

Vo výnimočných prípadoch, kde je dostupný údaj o výrobe tepla pre vykurovanie súboru budov (napr. nemocnica s viacerými pavilónmi), je možné tento súbor budov vykázať ako jednu budovu so sumárnou celkovou podlahovou plochou rovnou súčtu celkových podlahových plôch všetkých budov vykurovaných z tohto zdroja.

Tento stav je dočasný a slúži len na možnosť zjednodušeného odovzdania údajov pre potreby plnenia úlohy č. B.2 vyplývajúcej z uznesenia vlády č. 350/2014.

Ak boli vykonané technické opatrenia energetickej efektívnosti na ľubovoľnej budove zahrnutej do takéhoto súboru budov, je potrebné ich uviesť.

10. Ako postupovať, ak bolo v budove vykonaných viacero opatrení energetickej efektívnosti v rôznych rokoch?

V súbore „Budovy_RS_EE.xlsx“ môžete opakovane vo viacerých riadkoch vyplniť rôzne údaje za rovnakú budovu. Údaje o budove a správcovi môžete skopírovať z už raz zadanej budovy z predchádzajúceho riadka a vložiť ako hodnoty.

11. Ako vypĺňať prevádzkové údaje o spotrebe zemného plynu pri budovách s vlastným zdrojom tepla (vlastnou plynovou kotolňou)?

 • v stĺpci „Energonosič“ zvoľte „Zemný plyn“,
 • v stĺpci „Merná jednotka“ uveďte jednotku, v ktorej uvádzate spotreby (napr. kWh alebo m3),
 • v stĺpci „Celková podlahová plocha“ zadajte plochu jednotlivej budovy,
 • v stĺpcoch „Spotrebované množstvo na vykurovanie“ a „Spotrebované množstvo na prípravu teplej vody (TV)“ postupujte podľa otázky č. 7.

12. Ako vypĺňať prevádzkové údaje o spotrebe tepla pri budovách napojených na systém CZT?

 • v stĺpci „Energonosič“ vyberte „Teplo (CZT a pod.)“,
 • v stĺpci „Merná jednotka“ uveďte kWh,
 • v stĺpci „Celková podlahová plocha“ zadajte plochu jednotlivej budovy,
 • v stĺpcoch „Spotrebované množstvo na vykurovanie“ a „Spotrebované množstvo na prípravu teplej vody (TV)“ postupujte podľa otázky č. 7.

13. Ako vypĺňať finančný mechanizmus pri opatreniach?

Pri voľbe finančného mechanizmu, z ktorého bolo opatrenie energetickej efektívnosti financované, majú prioritu tie opatrenia, ktoré sú na vrchu ponúkaných možností.
Napríklad: Ak ste financovali projekt z operačného programu Kvalita životného prostredia, vyberte OP KŽP, nezávisle na tom, že ste spolufinancovali časť nákladov aj z iných zdrojov. Iné zdroje financovania sa podrobnejšie uvedú v stĺpcoch „Finančné zdroje pre opatrenia v roku T“.

Suma uvádzaná v tabuľke k jednotlivým opatreniam je celková suma, ktorú ste do opatrenia investovali. Nie sú to len oprávnené výdavky z európskych štrukturálnych fondov.

Kód uvedený v niektorých možnostiach je podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, príloha, prvá časť.
Napr.: Štátny rozpočet (rozpočtové, príspevkové organizácie, ústredné orgány štátnej správy). Kód: 2, 21, 22

14. Je možné poskytnúť údaje aj za predchádzajúce roky?

Áno. Zber údajov funguje na dvoj-ročnom cykle. Prvý rok je takzvaný „predbežný“ (preliminary). Ďalší rok je finálny. Je to z toho dôvodu, že za predbežný rok ešte nemusíte mať dostupné všetky údaje.

Príklad: Je rok 2020, nahlasujete údaje za rok 2019 (predbežné hlásenie) a taktiež je možné doplniť hlásenie za rok 2018 (finálne hlásenie) za projekty/budovy, ktoré ste zozbierali dodatočne.