Ministerstvo hospodárstva zverejnilo harmonogram výziev na rok 2011

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 14. 12. 2010 v súlade so Systémom riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2011 (OP KAHR). Zároveň aktualizovalo harmonogram výziev na rok 2010.


Z harmonogramov vyplýva, že výzva pre menšie podnikateľské projekty zamerané na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie už nebude vyhlásená.


V roku 2011 by mala byť podľa harmonogramu vyhlásená len výzva pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu s indikatívnou alokáciou 18 120 000 EUR. Ako sa uvádza v zverejnenom harmonograme,  termín jej  vyhlásenia bude stanovený po dohode s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Harmonogram výziev OP KAHR na rok 2011 a aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2010 sú zverejnené na stránkach www.mhsr.sk a www.opkahr.sk.

Podrobnejšie informácie o výzvach implementovaných SIEA