Mikro, malé a stredné podniky môžu využiť 40 miliónov € na energetické audity a opatrenia z nich vyplývajúce

Mikro, malé a stredné podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok vo výške 85 % oprávnených výdavkov na realizáciu energetických auditov a opatrení z nich vyplývajúcich. Výzvu s týmto zameraním  v celkovej hodnote 40 miliónov € vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra 29.9.2017.

Cieľom podpory podľa schémy de minimis je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Výška podpory je od 20 000 € do 200 000 €. „Šancu získať podporu tak má minimálne 200 projektov. Keďže podporené budú len opatrenia vyplývajúce z auditov, podmienkou je obstaranie a vykonanie energetického auditu, ktorý bude obsahovať ekonomické, environmentálne a technické hodnotenie navrhovaných opatrení, ešte pred podaním žiadosti o príspevok,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Náklady na energetický audit sú oprávnenými výdavkami a podnikateľ ich môže zahrnúť do žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Dodržanie postupov pri verejnom obstarávaní auditu bude overované a je podmienkou schválenia žiadosti o príspevok.

Prostriedky sú určené na aktivity ako napríklad zníženie energetickej náročnosti budov, rekonštrukcia existujúcich energetických zariadení, zavádzanie systémov merania a riadenia alebo výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie. Vďaka európskym prostriedkom môžu byť v rámci tejto výzvy obnovované iba budovy využívané na podnikateľskú činnosť výlučne v oblasti priemyslu. Aj preto musia byť objekty zapísané v katastri nehnuteľností ako priemyselné alebo administratívne budovy, v ktorých bude podnikateľ vykonávať oprávnené činnosti. SIEA upozorňuje, že iný druh budov zapísaný v katastri nehnuteľnosti nebude možné podporiť, preto je potrebné, aby sa v prípade potrebných zmien žiadatelia obrátili na príslušnú správu katastra.

Okrem zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; môže byť súčasťou tejto aktivity aj rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody ako aj osvetlenia v budove. Projekty musia byť realizované v iných regiónoch, ako je Bratislavský samosprávny kraj, pričom sídlo žiadateľa môže byť aj v tomto kraji. Podnikatelia s prevádzkami v BSK sa môžu do 31. októbra 2017 uchádzať o podporu na realizáciu energetických auditov zo zdrojov Ministerstva hospodárstva SR.

Energetický audit v prípade projektov podporovaných z európskych a štátnych zdrojov môžu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti vykonávať iba osoby uvedené v zozname energetických audítorov, ktoré majú výkon činnosti energetického audítora zapísaný ako viazanú živnosť v predmete podnikania v obchodnom registri SR, alebo iné na to oprávnené osoby z členských štátov EÚ a EHP.

Energetický audit musí v zmysle právnych predpisov pokryť možnosti zníženia z takmer celej spotreby energie podniku. Samotný audit tak môže navrhovať viac opatrení a podnik si môže vybrať, ktoré bude realizovať v rámci projektu. Aj preto by mali byť jednotlivé opatrenia z energetického, environmentálneho a technického hľadiska v audite vyhodnotené individuálne. Dôležitou súčasťou energetického auditu pre žiadosti podávané v rámci vyhlásenej výzvy č. OPKZP-PO4-SC421-2017-30 je vyjadrenie energetického audítora o možnosti financovania navrhovaných opatrení energetickej efektívnosti aj z návratných finančných zdrojov.

 

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia je otvorená. Žiadosti možno podávať priebežne. Prvé hodnotiace kolo bude uzavreté 14. decembra 2017, ďalšie kolá budú uzatvárané s odstupom vždy dva mesiace.