Lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí v žiadostiach o príspevok z OP KŽP bola predĺžená

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú vláda SR vyhlásila z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a v záujme minimalizácie možných negatívnych dopadov na schvaľovací proces jednotlivých žiadostí o NFP, predlžuje lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.

Lehota na doplnenie ŽoNFP sa predlžuje z pôvodných 10 pracovných dní na 30 pracovných dní, pričom v prípade potreby je možné ďalšie predĺženie.

​Predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP sa týka výlučne žiadateľov, ktorí majú predložené svoje žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP OP KŽP v gescii SIEA s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30, OPKZP-PO4-SC441-2017-35, OPKZP-PO4-SC411-2017-36, OPKZP-PO4-SC441-2018-39, OPKZP-PO4-SC411-2018-41, OPKZP-PO4-SC421-2018-46, OPKZP-PO4-SC431-2018-48, OPKZP-PO4-SC451-2019-50, OPKZP-PO4-SC441-2019-53, OPKZP-PO4-SC451-2019-57, OPKZP-PO4-SC421-2019-59, OPKZP-PO4-SC451-2019-60 a OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

Podrobnejšia informácia o predĺžení lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP je zverejnená v rámci každej z vyššie uvedených výziev na predkladanie ŽoNFP.

Upozorňujeme žiadateľov, že predĺžená lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP platí výlučne počas trvania mimoriadnej situácie.

SIEA bude o ukončení platnosti predĺženej lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP bezodkladne informovať prostredníctvom webových sídiel  www.op-kzp.skwww.siea.sk, a preto je dôležité, aby žiadatelia priebežne sledovali aktuálne informácie zverejňované na webových sídlach.