K vyhodnoteniu žiadostí z výzvy KaHR-22VS-1001

 

Vzhľadom na množiace sa otázky týkajúce sa aktuálneho stavu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy KaHR-22VS-1001 zameranej na rekonštrukciu verejného osvetlenia,  Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje, že proces schvaľovania žiadostí je uzatvorený.


Všetky žiadosti o príspevok zo štrukturálnych fondov na modernizáciu verejného osvetlenia predložené v roku 2010, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a podmienky pre poskytnutie pomoci, boli predmetom zasadnutia výberovej komisie. Výberová komisia odporučila na schválenie všetky žiadosti, ktoré boli predmetom jej zasadnutia v poradí vytvorenom na základe aplikácie výberových kritérií zverejnených v rámci výzvy KaHR-22VS-1001. Komisia pri tom postupovala v súlade s rozhodnutím Riadiaceho orgánu pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast o navýšení alokácie na výzvu KaHR-22VS-1001.

Riadiaci orgán v dohľadnej dobe pristúpi k vydávaniu rozhodnutí o schválení alebo neschválení, a to v závislosti od výsledkov rokovaní aktuálne vedených s Európskou komisiou týkajúcich sa akceptácie Európskej komisie o uplatnení, resp. neuplatnení navýšenia alokácie na výzvu KaHR-22VS-1001.