Vrátiť sa na normálnu verziu

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 15. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo k 31.5.2024 predložených 590 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

V prípade Opatrenia 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov a Opatrenia 2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou požadovaná výška NFP presahuje alokáciu výzvy určenú pre menej rozvinuté regióny.

Slovenská inovačná a energetická agentúra zatiaľ nepristupuje k uzatvoreniu výzvy. Ak žiadosti o NFP splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku, no na ich schválenie nebude dostatočná alokácia, bude žiadateľom vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a tieto žiadosti budú zaradené do zásobníka projektov.

Informacia-o-vyske-ziadanych-prispevkov-002-31.5.2024

 

Kompletné znenie výzvy s kódom OZE PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR