Vrátiť sa na normálnu verziu

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výziev č. 41 a 48

Slovenská inovačná a energetická agentúra informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP  v rámci výziev číslo 41 a 48, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu a vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacu s ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

 

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých

  • v rámci výzvy č. 41 v 5.  hodnotiacom kole (do 30.08.2019) – predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 30.6.2020
  • v rámci výzvy č. 48 v 2. hodnotiacom kole (do 28.6.2019) – predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 30.6.2020