Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výziev č. 36, 39, 48 a 50

Slovenská inovačná a energetická agentúra informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP  v rámci výziev číslo 36, 39, 48 a 50, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu a vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacu s ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

 

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých

  • v rámci výzvy č. 36 v 7. hodnotiacom kole (do 30.09.2019) – predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 29.5.2020,
  • v rámci výzvy č. 39 v 6.  hodnotiacom kole (do 30.09.2019) – predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 29.5.2020,
  • v rámci výzvy č. 48 v 1. hodnotiacom kole (do 29.03.2019) – predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 29.5.2020,
  • v rámci výzvy č. 50 v 2. hodnotiacom kole (do 30.8.2019) – predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 29.5.2020,
  • v rámci výzvy č. 50 v 3. hodnotiacom kole (do 31.10.2019) – predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 29.5.2020.