Informácia o posune termínu uzávierky 9. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, s cieľom poskytnúť žiadateľom väčší časový priestor na kvalitnejšiu prípravu ŽoNFP, informuje o posunutí termínu uzávierky 9. hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 z pôvodného termínu 15.05.2019 na nový termín 28.06.2019.

Podrobné informácie k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikochsú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk