Vrátiť sa na normálnu verziu

Informácia k ukončeniu projektov z výziev zameraných na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Vzhľadom na končiace programové obdobie Operačného programu Kvalita životného prostredia a v súvislosti s implementáciou výziev zameraných na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny SIEA informuje prijímateľov, že spoločnosti VSD a ZSD zverejnili dodatočné informácie s cieľom upriamiť pozornosť dotknutých subjektov na procesnú a obsahovú stránku pre úspešné pripojenie zdroja.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s.:


Upozornenie: Investorom do fotovoltických systémov sa kráti čas!

Dokument

Oznámenie pre žiadateľov o pripojenie zdroja do DS VSD s povinnosťou absolvovania úspešnej technickej obhliadky a funkčnej skúšky (investičné zámery v štádiu pripojenia)

Popis procesu

Pripojenie zdroja nad 10,8 kW – eDSO (vsds.sk)

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.:


Upozornenie: Investorom do fotovoltických systémov sa kráti čas!

Dokument

Oznámenie pre žiadateľov o pripojenie zdroja do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., nad 10,8 kW s povinnosťou absolvovať funkčnú skúšku do 31. 12. 2023

Popis procesu

Lokálne zdroje a komerčné zdroje – Západoslovenská distribučná, a. s. (zsdis.sk)

 

Funkčná skúška je komplexným a finálnym procesom preukázania splnenia technických podmienok zrealizovaného zdroja, ktoré boli stanovené príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS). Jej úspešné vykonanie je podmienkou pre fyzické pripojenie lokálnych alebo komerčných zdrojov do distribučnej sústavy PDS.