Domácnosti nemôžu zároveň využiť poukážku zo Zelenej domácnostiam a príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Domácnosti, ktoré využili alebo využijú pomoc z národného projektu Zelená domácnostiam a Zelená domácnostiam II, nemôžu zároveň čerpať štátny príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie poskytovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Obmedzenie súbehu čerpania podpory pre výzvy vyhlásené od roku 2020 vyplýva zo zákona č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona nadobudne účinnosť 10. marca 2020.

V zákone bola spresnená podmienka, ktorá upravuje financovanie prác na novom rodinnom dome z viacerých finančných inštitúcií. Podľa schválenej úpravy zákona bude možné príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie poskytnúť, ak na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, podpora podľa osobitného predpisu, verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov. Uvedené sa týka aj národných projektov Zelená domácnostiam, ktoré sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia.

Štátnych príspevkov na zateplenie starších rodinných domov sa vylúčenie súbehu podpôr netýka.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v časti Nové rodinné domy/ Podmienky poskytnutia na stránke www.byvajteusporne.sk, kde sú uvedené aj kontakty na položenie prípadných otázok k tejto téme.