Dnes bude otvorené 1. kolo projektu Zelená domácnostiam II

Prvé kolo projektu Zelená domácnostiam II je určené na podporu inštalácií slnečných kolektorov. Podobne ako vo všetkých ďalších kolách nového národného projektu sa môžu o podporu uchádzať len domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Prvé kolo pokračovania národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bude otvorené dnes v utorok 19. marca 2019. Podrobné informácie k podávaniu žiadosti sú dostupné na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Domácnosti – Žiadosť o poukážku. Rovnako ako v predchádzajúcom pilotnom projekte aj v pripravovaných tohtoročných kolách bude možné elektronické žiadosti vypĺňať od 15. h.

„Kolá sú v súlade s osobitnými podmienkami automaticky uzatvárané vtedy, keď je prekročená výška vyčlenených prostriedkov. V prípade dnešného kola je to 800 000 €. Rozhodujúci je pritom čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku kliknutím na odkaz v správe, ktorá jej je automaticky odoslaná na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii,“ zdôraznil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič. Vzhľadom na to, že informačný systém automaticky overuje, či domácnosť na rovnaký druh zariadenia nevyužila poukážku už v pilotnom projekte, bude číslovanie nových podávaných žiadostí nadväzovať na pilotný projekt.

Podpora z národného projektu Zelená domácnostiam II je určená na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie výhradne pre domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). „Už od začiatku pilotného projektu Zelená domácnostiam sme upozorňovali, že v Operačnom programe Kvalita životného prostredia sú na podporu inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo viac rozvinutých regiónoch vyčlenené prostriedky limitované sumou 2,5 milióna € na celé programové obdobie, teda až do roku 2023. Tieto prostriedky boli vyčerpané v pilotnom projekte. Preto podpora inštalácií v BSK nie je predmetom schváleného projektu Zelená domácnostiam II. V tejto fáze programového obdobia uvedené už nie je možné zmeniť,“ vysvetlil S. Jurikovič.