Tepelné čerpadlá v základnej škole v Kalnej nad Hronom

Tepelné čerpadlá v základnej škole v Kalnej nad Hronom inštalovali v roku 2005. Celú investíciu, vrátane rekonštrukcie rozvodov
vody, realizácie studní a ostatných nákladov, v hodnote približne 180-tisíc € financovala obec z príspevkov jadrovej elektrárne Mochovce, ktorá je v katastri obce.

kalna_1.jpgkalna_2.jpgkalna_3.jpgkalna_4.jpg
Na vykurovanie dvoch zateplených učebných pavilónov a jedálne využívajú dve elektrické tepelné čerpadlá typu voda – voda s jednotlivým inštalovaným výkonom 134 kW. Nahradili tak dva plynové kotly s výkonom po 250 kW. Na vykurovanie zateplených budov s pôvodnými vykurovacími telesami postačuje teplota vykurovacej vody do 70 °C, a tú tepelné čerpadlo dokáže zabezpečiť.

Na získanie tepla slúžia studňové vrty s priemerom 220 mm a hĺbkou do 30 m. Hladina podzemnej vody s teplotou cca 12 °C sa zvyčajne pohybuje okolo 7 m pod terénom. Tepelné čerpadlo je počas získavania tepla zásobované cca 15 000 litrami vody za hodinu. Jedno tepelné čerpadlo vyrobilo pre učebný pavilón s rozlohou 3 100 m2 za sledovanýrok 2010 celkom 95 195 kWh tepla (343 GJ). Na prevádzku sa pritom spotrebovalo 31 579 kWh elektriny vrátane spotreby strojovne, ako aj studňových čerpadiel. V Kalnej nad Hronom majú k dispozícii samostané meranie elektriny spotrebovanej na kompletnú prevádzku čerpadla a samostané meranie vyrobeného tepla čerpadlom. Preto bolo možné presne vyhodnotiť výsledky inštalácie v reálnych podmienkach. Z nameraných hodnôt vyplýva, že čerpadlo v sledovanom období dosiahlo sezónne výkonové číslo SPF 3,014. Z energetického hľadiska to možno hodnotiť ako výborný výsledok. Bežne sa v projektovej praxi pri tepelných čerpadlách využívajúcich teplo z podzemnej vody uvažuje s hodnotami SPF do 2,8.

Priemerná cena elektriny pre tepelné čerpadlá pri ich dominantnom využívaní počas dňa, t. j. vo vyššej tarife, bola 0,188 €/kWh vrátane DPH. Z uvedeného je možné určiť cenu tepla 0,063 € na kWh, respektíve 17,50 €/GJ.

Energetické a ekonomické vyhodnotenie

tepelne_cerpadlo.png

1 Nový kondenzačný kotol s výkonom 49 kW, ktorý bol inštalovaný ako záložný zdroj, využívali len príležitostne pri najchladnejších teplotách. Za celý rok spotreboval len 500 m3 plynu. Teplo získané z plynu neovplyvnilo meranie tepla vyrobeného tepelným čerpadlom. Nákupná cena plynu prepočítaná cez výhrevnosť bola 0,054 €/kWh s DPH.
2 Odborný odhad. Takto stanovená cena nezahŕňa náklady na obsluhu, revízie a servis, čo sa v praxi neuvádza ani v prípade iných malých zdrojov tepla.

 

Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.