Solárny systém v rodinnom dome v Banskej Štiavnici

Návratnosť investície:

s použitím štátnej dotácie 12 rokov a päť mesiacov

bez použitia štátnej dotácie 21 rokov a deväť mesiacov

Predpokladaná životnosť solárneho systému: 25 – 30 rokov

výmenník solárny kolektor na rodinnom dome

Majitelia staršieho dvojpodlažného rodinného domu v Banskej Štiavnici si nechali koncom mája 2009 nainštalovať štyri plošné slnečné kolektory v hodnote 3 309 EUR. Následne získali štátnu dotáciu z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach vo výške 1 424 EUR.

Kolektory sú umiestnené na južnej strane sedlovej strechy s optimálnym uhlom sklonu 45 stupňov, čo je vhodné pre maximálne využitie dostupnej slnečnej energie. V dome, v ktorom bývajú štyri osoby, používajú solárny systém na ohrev teplej vody. Zatiaľ čo dovtedy ohrievali potrebný objem teplej vody prostredníctvom prietokového ohrievača na zemný plyn s účinnosťou cca 87 percent, po inštalácii kolektorov využívajú zásobník, v ktorom sa kombinuje pri ohreve vody slnečná energia a elektrina.

Regulátor zapína čerpadlo obehu cez solárny systém, akonáhle je teplota na kolektoroch minimálne o 6°C vyššia ako teplota v spodnej časti zásobníka, ohrievaného elektricky, a vypína ho akonáhle teplotný rozdiel poklesne pod 2°C.

Prevádzkou solárneho systému od konca mája 2009 do konca mája 2010 získali 4 305 kWh tepla na prípravu teplej vody.

Pri výpočte jednoduchej návratnosti boli zohľadnené úspory nákladov na zemný plyn, v cene zodpovedajúcej tarife D2 platnej pre roky 2009 a 2010, a náklady na elektrinu, ktorou je po inštalácii solárneho systému ohrievaná teplá voda.

Ak by majitelia po inštalácii kolektorov naďalej ohrievali zvyšnú vodu zemným plynom, za rok by mohli ušetriť 227 EUR a investícia by sa im po zohľadnení dotácie mohla vrátiť o 8 rokov a štyri mesiace.

Energetické vyhodnotenie v období od 29. 5. 2009 do 29. 5. 2010

Ročný energetický zisk 4 305 kWh/rok
Ročný energetický zisk vztiahnutý
na m2 absorpčnej plochy kolektora*
605 kWh/m2.rok
Úspora zemného plynu 521 m3
Úspora energie v palive 5 201 kWh

*celková plocha kolektorov 4×2,03 m2, absorpčná plocha kolektorov 4×1,78 m2

Ekonomické hodnotenie

Výška investície vrátane montáže 3 309 €
Dotácia na solárne kolektory -1 424 €
Úspora nákladov na prípravu teplej vody 152 €
Jednoduchá návratnosť s dotáciou: 12 rokov a 5 mesiacov
Jednoduchá návratnosť bez dotácie 21 rokov a 9 mesiacov
Predpokladaná životnosť solárneho systému: 25 – 30 rokov

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, december 2010. Aktualizované v januári 2013.

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania.

 

Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.