Vrátiť sa na normálnu verziu

Energetický slovník


   A   B   C   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   Ú   V   Z 


A

 

Alternatívne zdroje energie – zdroje energie, ktoré prinášajú reálnu alternatívu fosílnym palivám, ktorých zásoby sú obmedzené a v súčasnosti sa rýchlo míňajú. Majú minimálny dopad na životné prostredie. Patria k nim obnoviteľné zdroje energie. Hlavnými alternatívnymi zdrojmi energie sú veterná energia, vodná energia, slnečná energia, geotermálna energia a energia z biomasy.

hore

 

B


Biopalivá – kvapalné alebo plynné palivá pre dopravu vyrobené z biomasy. Za biopalivá sa považujú napr. bioetanol, bionafta, bioplyn, biometanol, biovodík, čistý rastlinný olej.

 

Biomasa – hmota rastlinného alebo živočíšneho  pôvodu. Pre energetické účely sa buď cielene získava pestovaním rastlín alebo chovom živočíchov, či vzniká ako odpad poľnohospodárskej, lesnej, príp. potravinárskej produkcie. Biomasa slúži priamo ako palivo (napr. palivové drevo) alebo ako surovina pre výrobu plynných, kvapalných, či tuhých palív (bioplyn, bionafta, biobrikety).

hore

 

C

 

CO2 – oxid uhličitý – bezfarebný, nehorľavý plyn bez zápachu, ktorý je bežne prítomný v atmosfére. Vzniká najmä pri spaľovaní fosílnych palív, pri dýchaní živých organizmov a pri rozklade rastlín a živočíchov. Priemerná koncentrácia CO2 vo vzduchu stále rastie, čo má negatívny dopad na znečisťovanie ovzdušia. Najväčší vplyv na zvyšovanie CO2 má najmä výroba elektrickej energie, priemysel a doprava.

hore

 

D

 

Distribučné spoločnosti – spoločnosti, ktorých hlavnou úlohou je distribúcia a predaj elektrickej energie konečnému zákazníkovi. Na Slovensku pôsobia tri distribučné spoločnosti: Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE).

hore

 

E

 

Elektráreň – technické zariadenie na výrobu elektrickej energie premenou iného druhu energie (najmä tepelnej, jadrovej, vodnej, veternej atď.).

 

Elektrická energia – energia vo forme elektrického prúdu a elektrického napätia. Pre svoju čistotu, univerzálnosť a možnosť prenosu na diaľku je najpoužívanejšou sekundárnou energiou. Nedostatkom je nemožnosť jej skladovania, tzn. výroba je viazaná na spotrebu.

 

Elektrický generátor – elektrický stroj, ktorý slúži na výrobu elektrickej energie (premenou mechanickej energie).

 

Elektrina – súborný názov pre elektrické javy a stavy (napr. elektrický prúd, elektrické napätie, elektrická energia, blesk, …), čiže javy a stavy vyplývajúce z prítomnosti a toku elektrického náboja.

 

Emisie – vypúšťanie škodlivých znečisťujúcich látok do ovzdušia. Škodliviny vznikajú takmer pri všetkých priemyselných výrobách. Najsilnejšie sú v blízkosti zdroja znečistenia, s rastúcou vzdialenosťou ich koncentrácia klesá. Medzi emisie patria napr. oxidy uhlíka, dusíka, síry, výfukové plyny – vrátane ťažkých kovov (olovo, ortuť), popolček alebo prach.

 

Efektívne využívanie energie – je cieľom úsilia o zníženie množstva energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb. Inými slovami, ide o zlepšenie využívania energie.

 

Energetické rastliny – cielene pestované rastliny, ktoré sa využívajú na energetické účely. Môžu sa využívať na výrobu elektriny, tepla aj na pohon vozidiel. Na výrobu pohonných hmôt sa využíva najmä repka olejná.

 

Energetický štítok – označenie výrobku (najmä elektrospotrebičov), z ktorého je možné vyčítať základné údaje o spotrebe energie, účinnosti alebo hlučnosti spotrebiča. Najdôležitejším údajom je spotreba elektrickej energie. Podľa energetickej náročnosti môže byť spotrebič zaradený do triedy A až G, pričom A (A+++) označuje najnižšiu spotrebu elektriny.

 

Energetika – vedný odbor, ktorý sa zaoberá hospodárnym využitím všetkých zdrojov a zásob energie a tiež priemyselné odvetvie dodávajúce energiu. Úlohou energetiky je riešiť technické, ekonomické a ekologické problémy sprevádzajúce získavanie energie z prírodných zdrojov a jej premenu na využiteľné formy, vrátane transportu a skladovania energie.

 

Energia – schopnosť konať prácu. Je to produkt získaný spracovaním či využitím rôznych zdrojov (drevo, ropa, vietor, voda, slnko …), pričom vzniká teplo. Má rozličné formy (mechanická, chemická, elektrická, tepelná …), ktoré môže meniť. Zákon zachovania energie hovorí, že energiu nemožno vyrobiť ani zničiť,  dá sa iba premeniť na iný druh energie. Medzinárodnou jednotkou energie je joule (J).

 

Energia z biomasy – energia biomasy má svoj pôvod v slnečnom žiarení a fotosyntéze. Biomasa môže byť využitá na výrobu elektriny, tepla a môže tiež slúžiť na pohon vozidiel. Elektrickú energiu získame z biomasy jej spaľovaním a výrobou pary, ktorá poháňa parnú turbínu. Podobne, ako je to v klasických tepelných elektrárňach. Novšou metódou je spaľovanie biomasy bez prístupu vzduchu, teda splyňovanie alebo výroba bioplynu. Vyrobený bioplyn je využitý v spaľovacej plynovej turbíne alebo plynovom motore, ktoré poháňajú elektrický generátor.

hore

 

F


Fosílne palivá – nerastné suroviny, ktoré vznikli premenou odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov bez prístupu vzduchu. Považujú sa za vyčerpateľný neobnoviteľný zdroj energie, pretože vhodné podmienky pre ich vznik, ako boli v dávnej minulosti, sa už nemusia opakovať. Podľa skupenstiev rozlišujeme pevné palivá (uhlie), kvapalné palivá (ropa) a plynné fosílne palivá (zemný plyn).

 

Fotovoltická elektráreň – skladá sa z fotovoltických článkov. Dochádza v nej k premene slnečného žiarenia na elektrinu. To, koľko elektriny dokáže fotovoltická elektráreň vyrobiť, závisí od viacerých faktorov. K najhlavnejším patrí počet slnečných hodín a intenzita slnečného žiarenia.

 

Fotovoltický článok – polovodičová súčiastka, ktorá slúži na priamu premenu energie svetelného žiarenia na elektrickú energiu. Prvé fotovoltické články boli vyvinuté v roku 1883. Moderné články vznikli v roku 1954 pri experimentoch s kremíkom, ktorý je dôležitým prvkom súčasných fotovoltických článkov.

hore

 

G

 

Generátor – zariadenie, ktoré vyrába elektrickú energiu, resp. mení iný druh energie na elektrickú energiu. Delí sa na alternátor, vyrábajúci striedavý elektrický prúd a na dynamo, vyrábajúce jednosmerný elektrický prúd.

 

Geotermálna energia – má svoj pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách. Jej povrchovými prejavmi sú erupcie sopiek a gejzírov, horúce pramene, či parné výrony. Geotermálna energia sa v prevažnej miere využíva v kúpeľných centrách a na vykurovanie budov. Prostredníctvom hĺbkových vrtov sa geotermálna energia dopravuje na povrch a využíva sa v systémoch centralizovaného zásobovania teplom. Geotermálnu energiu spod povrchu Zeme možno využiť na vykurovanie tepelnými čerpadlami. V niektorých krajinách sa geotermálna energia využíva aj na výrobu elektriny.

 

Globálne otepľovanie – postupné celkové otepľovanie klímy na našej planéte. Je dôsledkom tzv. skleníkového efektu, ktorý súvisí so zvýšením koncentrácie škodlivín zo spaľovania fosílnych palív a výfukových splodín v atmosfére. Globálne otepľovanie má za následok prudké zmeny klímy, napr. silné dažde a záplavy alebo dlhotrvajúce suchá.

hore

 

H

 

Hriadeľ – rotačná súčasť strojov, ktorá slúži na prenos rotačného pohybu alebo krútiaceho momentu z jedného miesta na druhé. Na hriadeľ sú obyčajne pripevnené ďalšie súčasti, ktoré sa spolu s ním otáčajú okolo vlastnej osi.

hore

 

J

 

Jadrová energia – energia uvoľnená pri jadrovej reakcii, presnejšie pri premenách atómových jadier ich štiepením alebo termojadrovou syntézou. Prejavuje sa najmä vo forme tepla. V jadrovej elektrárni sa uvoľnené teplo použije na výrobu elektriny.

 

Jadrová elektráreň – je to vlastne tepelná elektráreň. Namiesto kotla na spaľovanie uhlia má jadrový reaktor. Energia uvoľnená pri štiepení jadier uránu zohrieva vodu v primárnom okruhu. V parogenerátore táto voda odovzdáva energiu vode sekundárneho okruhu, ktorá sa vyparuje a para prúdi do turbíny. Parná turbína roztáča elektrický generátor.

hore

 

K

 

Kilowatt – kW – násobná jednotka  wattu a jednotka výkonu. Watt (W) je fyzikálna jednotka výkonu.

     1 kW = 1000 W

     1 kW = 1,36 koní

 

Kilowatthodina – kWh – jednotka energie – najčastejšie využívaná na meranie spotreby elektrickej energie. Zodpovedá presne 3,6 MJ. Jedná sa o násobok watthodiny – Wh. Jedna kilowatthodina predstavuje množstvo energie, ktorú by spotreboval prístroj s príkonom 1 kilowatt počas 1 hodiny prevádzky. Napr. 100 W žiarovka za 10 hodín prevádzky spotrebuje 1 kWh elektriny.

     1 kWh = 1000 Wh

     1 kWh = 3,6 MJ

     1 GJ = 277,78 kWh

hore

 

L

 

LED – skratka z anglického Ligth-emitting Diode (svetlo vyžarujúca dióda) – je polovodičová elektronická súčiastka, ktorá vyžaruje úzkospektrálne svetlo, keď ňou prechádza elektrický prúd v priepustnom smere. Na rozdiel od LED diódy klasická žiarovka funguje na princípe odporového zahrievania vodiča elektrickým prúdom, ktorý ním preteká, pričom pri vysokej teplote vlákno žiarovky žiari.

Príklady využitia LED technológie: svetelné tabule na štadiónoch, odkazové displeje na letiskách, vlakových staniciach, ukazovatele zastávok v autobusoch, električkách, osvetlenie sanitiek, lodné lampy, pouličné osvetlenie, vianočné osvetlenie, brzdové a smerovkové svetlá na autách a motocykloch, pódiové osvetlenie, medicínske účely, dekoratívne osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov, umelci ich využívajú pri vytváraní svetelného umenia a pod.

 

LPG – skratka z anglického Liquefied Petroleum Gas – skvapalnený ropný plyn, teda zmes uhľovodíkových plynov využívaná ako palivo do motorových vozidiel. Považuje sa za ekologické palivo. Vzniká v rafinériách v procese spracovania ropy a jeho vlastnosti sú veľmi podobné benzínu. Ako plyn sa ľahko odparuje a jeho výhrevnosť je pri spaľovaní trikrát väčšia než výhrevnosť zemného plynu.

hore

 

M

 

Mechanická energia – súhrnný názov pre rôzne typy energie pohybu a vzájomného pôsobenia telies (napr. kinetická energia, potenciálna energia, …).

 

Merač spotreby (wattmeter) – jednoduché meracie zariadenie, ktoré analyzuje spotrebu elektriny. Zasunie sa do elektrickej zásuvky a do nej sa potom zastrčí zástrčka elektrického spotrebiča, ktorého spotrebu chceme merať.

hore

 

N

 

Neobnoviteľné zdroje energie – zdroje energie, ktoré sú obmedzené, vyčerpateľné a ich používaním sa znečisťuje životné prostredie. Patria medzi ne fosílne palivá (uhlie, zemný plyn a ropa).

 

nn (nízke napätie) – označenie pre nízke napätie v rozmedzí od 50 V do 1000 V.

 

Nízka tarifa (NT) – časové pásmo, keď je zaťaženie elektrickej rozvodnej siete nižšie. V tejto dobe sú spravidla aj nižšie náklady na výrobu a prenos elektriny. Energetické spoločnosti preto motivujú odber v tomto čase nižšou cenou.

hore

 

O

 

Obnoviteľné zdroje energie – zdroje energie, ktoré sa neustále obnovujú, sú nevyčerpateľné, sú čisté, t.j. životné prostredie zaťažujú len nepatrne. Patrí medzi ne energia slnečná, vodná, veterná, geotermálna a biomasa.

 

Oxid uhličitý CO2 – bezfarebný, nehorľavý plyn bez zápachu, ktorý je bežne prítomný v atmosfére. Vzniká najmä pri spaľovaní fosílnych palív, pri dýchaní živých organizmov a pri rozklade rastlín a živočíchov. Priemerná koncentrácia CO2 vo vzduchu stále rastie, čo má negatívny dopad na znečisťovanie ovzdušia. Najväčší vplyv na zvyšovanie CO2 má najmä výroba elektrickej energie, priemysel a doprava.

hore

 

P

 

Palivo – pevná, kvapalná alebo plynná látka, z ktorej sa spaľovaním uvoľňuje tepelná energia. Výnimku tvorí jadrové palivo, z ktorého sa teplo uvoľňuje dôsledkom jadrových reakcií.

Najčastejšie sa používajú fosílne palivá (uhlie, vykurovacie oleje vyrábané z ropy, zemný plyn) alebo palivá na báze biomasy (drevo, poľnohospodárske odpady, bioplyn).

 

Peletky – palivo rastlinného pôvodu – fytopalivo. Vyrábajú sa lisovaním z dreveného odpadu, dreva, pilín, resp. iných rastlín. Patria medzi ekologické obnoviteľné zdroje energie pre vykurovanie.

 

Podlahové vykurovanie – vykurovací systém umiestnený v podlahovej časti priestoru.

 

Pohotovostný režim – STAND BY – pohotovostný stav spotrebičov, ktorý zabezpečí po zapnutí okamžitý nábeh spotrebiča na plný výkon. Tento režim je typický pre spotrebiče s diaľkovým ovládaním.

 

Primárna energia – energia, ktorá neprešla žiadnym procesom výroby alebo transformácie. Primárnou nazývame energiu vo forme, v akej sa vyskytuje v prírode. Vo všeobecnosti sem zaraďujeme teplo obsiahnuté v palivách, vodnú energiu, veternú energiu, slnečnú energiu a geotermálnu energiu.

hore

 

R

 

Recyklácia – opätovné zhodnocovanie materiálov, ktoré už boli na nejaký účel použité a stal sa z nich odpad, t. j. opätovné využívanie odpadov. Bežne sa recyklujú kovy, ako železo, hliník a meď, sklo, papier, rôzne druhy plastov a iné typy odpadov, ako napríklad elektronický odpad, ktorý sa skladá z viacerých typov materiálov.

 

Ropa – svetložltá až čierna tekutina fosílneho pôvodu. Vznikla rozkladom obrovského množstva odumretých drobných organizmov bez prístupu vzduchu. Je základnou surovinou pre petrochemický priemysel. Ložiská ropy sa vyskytujú v hĺbkach až niekoľko stoviek metrov. Vyrábajú sa z nej pohonné látky, mazut, ale aj plastické hmoty, lieky či kozmetické prípravky.

hore

 

S

 

Sekundárna energia – energia v takej forme, do ktorej možno premeniť primárnu energiu, aby sa mohla distribuovať a používať u spotrebiteľov (napr. elektrická energia, tepelná energia, benzín,…).

 

Skleníkový efekt – dochádza k nemu v dôsledku nahromadenia tzv. skleníkových plynov (vodná para, oxid uhličitý, metán, ….) v atmosfére Zeme. Vrstva prirodzených skleníkových plynov v atmosfére zabezpečuje na našej planéte príjemnú teplotu. Prepúšťa slnečné lúče, ktoré sa odrážajú od zemského povrchu a časť sa vracia späť do kozmického priestoru. S nástupom priemyselnej éry však človek narušil túto rovnováhu. Najmä spaľovanie fosílnych palív spôsobuje, že táto vrstva je čoraz hustejšia. Zadržiava slnečné lúče, tie sa vracajú a tým sa planéta ohrieva. V dôsledku toho dochádza k postupnému, tzv. globálnemu otepľovaniu klímy.

 

Slnečná (solárna) energia – patrí k obnoviteľným zdrojom energie. Energia zo Slnka dopadá na Zem vo forme žiarenia. Slnečnú energiu vnímame ako teplo a svetlo. Slnečné žiarenie sa využíva na výrobu tepla a elektriny. Na premenu slnečného žiarenia na teplo slúži solárny kolektor, slnečná pec a tiež slnečný varič. Pomocou solárneho kolektora pripravíme teplú vodu napríklad na sprchovanie alebo na vykurovanie domu. Slnečnú energiu na elektrickú energiu premieňa fotovoltaický článok.

 

Solárny kolektor – zariadenie najčastejšie inštalované na streche objektu, ktoré slúži na premenu slnečného žiarenia na teplo. Pomocou solárneho kolektora pripravíme teplú vodu napríklad na sprchovanie alebo na vykurovanie domu.

 

STAND-BY (pohotovostný) režim – pohotovostný stav spotrebičov, ktorý zabezpečí po zapnutí okamžitý nábeh spotrebiča na plný výkon. Tento režim je typický pre spotrebiče s diaľkovým ovládaním.

 

Stirlingov motor – piestový tepelný stroj, v ktorom sa energia pre pracovný cyklus privádza prestupom tepla z vonkajšieho zdroja. Mení tepelnú energiu na mechanickú. Zostrojili ho bratia Róbert a James Stirling v roku 1816. Ide o motor s vonkajším spaľovaním. Vo väčšine prípadov sa teplo získava spaľovaním.

hore

 

Š

 

Štiepka – odpad, ktorý vzniká pri spracovaní dreva. Využíva sa ako palivo.

hore

 

T

 

Temperovanie – udržiavanie teploty v objekte na stanovenej (rovnakej) hodnote.

 

Tepelné čerpadlo – zariadenie, ktoré odoberá teplo z okolitého prostredia (zo vzduchu, zo zeme, z vody) a následne ho odvádza pre potreby vykurovania a na ohrev teplej úžitkovej vody.

 

Turbína – rotačný lopatkový stroj, ktorého lopatky sú poháňané prúdom kvapaliny alebo plynu. Dochádza v nej k premene pohybovej a tepelnej energii prúdiacej kvapaliny alebo plynu na energiu mechanickú, ktorá sa môže využívať priamo na pohon iného stroja.

hore

 

U

 

Uhlie – tuhé fosílne palivo. Pokrýva tretinu svetovej spotreby energie. Používa sa predovšetkým na výrobu elektriny (v tepelných elektrárňach) a na kúrenie. Zásoby uhlia sú pomerne bohaté. Spomedzi fosílnych palív práve uhlie najväčšmi znečisťuje ovzdušie – produkuje o 25 % oxidu uhličitého viac ako ropa a o 40 % viac ako zemný plyn.

hore

 

Ú

 

Úspora energie – zníženie spotreby energie. Keď sa spotrebuje menej elektriny alebo tepla, ušetria sa neobnoviteľné zdroje energie ako je ropa, uhlie alebo zemný plyn a budeme ich môcť využívať dlhšie aj v budúcnosti.

hore

 

V

 

Veterná energia – je dôsledkom nerovnomerného ohrievania zemského povrchu Slnkom. Ohrievaním vzduchu a jeho následným stúpaním do výšky dochádza k prúdeniu vzdušnej masy okolo Zeme. Energia vetra patrí k najstarším vedome využívaným obnoviteľným zdrojom energie. Vo veterných elektrárňach dochádza k premene energie prúdenia vzduchu na elektrinu.

 

Vodná energia – vzniká pri kolobehu vody na Zemi. Teplo zo Slnka ohrieva zemský povrch a odparuje vodu z oceánov, morí, riek, jazier, z pôdy, zo živočíchov aj z ľudí. Odparená voda sa vo forme vodnej pary dostáva do atmosféry, kde sa vo veľkých výškach tvoria oblaky. Skvapalnená vodná para v oblakoch potom padá na zem vo forme zrážok. Voda stekajúca z hôr v potokoch a riekach odovzdáva pohybovú energiu, ktorú možno rôzne využiť. V súčasnosti sa využíva vodná energia najmä na výrobu elektriny vo vodných elektrárňach.

 

Vodná elektráreň – zariadenie, ktoré na výrobu elektrickej energie využíva energiu vodného toku. Funguje na princípe premeny pohybovej energie vody na elektrinu. Vodný prúd roztáča lopatky vodnej turbíny a odovzdáva im svoju energiu. Tá sa mení na mechanickú energiu otáčajúceho sa hriadeľa a následne v elektrickom generátore na elektrinu. Najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku je Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré produkuje elektrinu v množstve zodpovedajúcom 8 % ročnej spotreby Slovenska.

 

VN (vysoké napätie) – označenie pre vysoké napätie v rozsahu od 1000 V (1kV) do 52 kV

hore

 

Z

 

Zákon zachovania energie – podľa tohoto zákona energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie.

 

Zelená energia – elektrická energia vyrobená využitím obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie.

 

Zemný plyn – fosílne palivo bez zápachu, farby a chuti. Pokrýva štvrtinu celosvetovej spotreby energie. Používa sa na výrobu elektrickej energie (vyše 20 % elektriny pochádza zo zemného plynu) a na kúrenie. V porovnaní s ropou alebo uhlím spôsobuje najmenšie znečistenie, neprodukuje sadze ani prach a pri jeho spaľovaní sa uvoľňuje menej oxidu uhličitého.

hore

 

Zdroj:

http://www.javys.sk

http://www.energetickyporadce.cz

http://www.slovenskaenergia.sk

http://www.energie-portal.sk

http://www.energiazblizka.sk