EKOFOND

– neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Program 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu

Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Program 03 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel

Program 04 Zavádzanie progresívnych technológií na báze zemného plynu

Program 05 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave

Program 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu

Podporované sú aktivity zamerané na implementáciu progresívnych technológií kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu s výkonom max. do 1 MWe. V rámci programu je možné žiadať o finančný príspevok na nákup a inštaláciu kogenerácie, trigenerácie alebo mikrokogenerácie.

Aktuálny stav čerpania

 

Tento program sa momentálne delí na tri podprogramy, v rámci ktorých je možné žiadať finančné prostriedky:

01/A Mikro-kogenerácia – výkon do 50 kWe (napríklad rodinný dom, škola s vlastným bazénom)

01/B Kogenerácia – výkon 50 kW (vrátane) až 1 MWe (napríklad nemocnica, plaváreň)

01/C Trigenerácia – výkon do 1 MWe (napríklad nemocnica, plaváreň)

 

Fyzická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť môže o finančný príspevok žiadať v danom programe v rámci podprogramu 01/A. O finančný príspevok vo všetkých troch podprogramoch môže požiadať právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť alebo so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva verejnoprospešnú činnosť (s vylúčením politických strán alebo hnutí), najmä jednotky územnej samosprávy – obec, vyšší územný celok, školské a zdravotnícke zariadenia v ich pôsobnosti.

Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Program je určený na podporu úspor energie vo verejných budovách, školách a v školských zariadeniach prostredníctvom zateplenia obvodových stien a výmeny okien.

Finančný príspevok je určený pre obnovu budov s rokom výstavby do roku 1984, pričom podmienkou je aby ich väčšinová energetická spotreba v oblasti vykurovania bola na báze zemného plynu v budove musí byť vlastný, funkčný a používaný zdroj tepla na vykurovanie báze zemného plynu. Ďalšou podmienkou poskytnutia podpory je zrealizovanie diela výhradne s použitím certifikovaného systému zatepľovania.

Program je rozdelený na dva podprogramy:

02/C – Príspevok pre verejné budovy (C1- zatepľovanie a C2- výmena okien)

02/D – Príspevok pre školy a školské zariadenia (D1- zatepľovanie a D2- výmena okien)

 

V programe 02 môže o podporu požiadať právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť (s vylúčením politických strán alebo hnutí), najmä:

– v podprograme C:

• vlastníci a prevádzkovatelia nebytových a verejných budov,

• sociálne a charitatívne zariadenia v pôsobnosti samospráv, financované z verejných zdrojov.

– v podprograme D:

• zriaďovatelia a prevádzkovatelia škôl a školských zariadení;

• vlastníci budov, v ktorých sú prevádzkované školy a školské zariadenia.

Program 03 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel (PTČ) – NOVINKA

Cieľom programu je rozsiahlejšia implementácia TPČ ako mimoriadne energeticky účinného systému, ktorý je ekologickejším riešením vykurovania a chladenia budov s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Na podporu približne dvadsiatich plynových tepelných čerpadiel vyčlenil v tomto programe EkoFond sumu 400 000 €.

 

V programe podporujeme budovy, v ktorých bude plynové tepelné čerpadlo využívané ako hlavný zdroj využívaný na vykurovanie.

Podprogramy:

• 03/A Plynové tepelné čerpadlá využívané na vykurovanie (napr. v školách, obytných budovách alebo nemocniciach)

• 03/B Plynové tepelné čerpadlá využívané na vykurovanie a chladenie (napr. v školách, obytných budovách alebo nemocniciach)

V programe 03 môže o podporu požiadať právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť (s vylúčením politických strán alebo hnutí), najmä:

• vlastníci a prevádzkovatelia nebytových a verejných budov,

• sociálne a charitatívne zariadenia v pôsobnosti samospráv, financované z verejných zdrojov,

• nadácia, neinvestičný fond, občianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby,

• spoločenstvá vlastníkov bytov, zapísané do registra spoločenstiev, s vlastným zdrojom tepla na vykurovanie pre bytový dom na báze zemného plynu – vlastníci bytov musia byť aj vlastníkmi kotolne.

Program 04 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu

Program je určený na podporu projektov v oblasti rozvoja aplikovaného výskumu a vývoja inovatívnych technológií na báze zemného plynu, rozvoja metód a procesov súvisiacich s efektívnym využívaním zemného plynu a s možnosťou ich využitia v praxi. V nadväznosti na doterajšie aktivity EkoFondu zamerané na to, aby žiaci a študenti dokázali prepojiť teoretické vedomosti s praktickým životom, podporí EkoFond projekty mladých vedeckých pracovníkov (ideálne v spolupráci s partnermi z inštitucionálneho a podnikateľského prostredia) ako autorov inovatívnych výskumných projektov s konkrétnymi výsledkami reálne využiteľnými v podmienkach Slovenskej republiky.

 

Medzi oprávnených žiadateľov v programe patria najmä verejné vysoké školy, Slovenská akadémia vied a príspevkové a rozpočtové organizácie vrátane vedecko – výskumných organizácií financovaných z verejných zdrojov, ktoré vykonávajú výhradne verejnoprospešnú činnosť.

Oprávnenými nákladmi, ktoré je možné zahrnúť do projektu, sú náklady uvedené v realizačnej projektovej dokumentácii, vrátane nákladov na projektovú dokumentáciu.

Program 05 podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave

Program je určený na podporu rozvoja využitia motorového paliva CNG v slovenskej doprave a je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť.

Aktuálny stav čerpania

Podprogramy:

• 05/A Podpora nákupu vozidiel s pohonom CNG vo verejnom sektore

• 05/B Podpora nákupu vozidiel s pohonom CNG pre fyzické osoby

 

Cieľom podprogramu A je znížiť zaťaženie životného prostredia na Slovensku zvýšeným počtom používaných vozidiel na CNG pohon a zároveň umožniť právnickým osobám, mestám a obciam využívať ekologickejšie, ekonomicky výhodnejšie a bezpečnejšie palivo. V podprograme B je cieľom EkoFondu zviditeľniť možnosť využívania pohonu CNG v osobnej doprave na Slovensku a zvýšiť záujem domácností o ekologickú osobnú prepravu.

 
Žiadosti je možné predkladať až do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre daný program v termínoch uzávierok uverejnených na stránkach Ekofondu. Momentálne nie sú zverejnené žiadne uzávierky. 
Aktuálne informácie o jednotlivých programoch možno získať na stránke www.ekofond.sk.