Štátny fond rozvoja bývania

Poskytovateľ podpory

Štátny fond rozvoja bývania

 

Podpora

Štátny fond rozvoja bývania zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov.

 

Cieľ

Štátny fond rozvoja bývania je určený na financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

 

O čom je program?

Štátny fond rozvoja bývania slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

 

Zameranie projektov

a.) obstaranie bytu

– výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome,

– kúpa bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome,

b.) obstaranie nájomného bytu

– výstavba nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome alebo v nebytovej budove,

– kúpa nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome a polyfunkčnom dome,

– stavebná úprava nájomného bytu v bytovom dome nadobudnutého prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na základe darovacej zmluvy alebo sa byt nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby,

c.) obnova bytovej budovy

– modernizácia bytového domu (výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, stavebná úprava spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, iná modernizácia bytového domu),

– odstránenie systémovej poruchy bytového domu,

– zateplenie bytovej budovy,

d.) výstavba zariadenia sociálnych služieb (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie)

5. obnova zariadenia sociálnych služieb

– zateplenie zariadenia sociálnych služieb,

– modernizácia zariadenia sociálnych služieb.

 

Forma podpory

Podpora sa poskytuje vo forme úveru do 80 % obstarávacej ceny stavby s lehotou splatnosti do 40 rokov v závislosti od účelu.

   

Kedy a kto môže o dotáciu požiadať?

a.) fyzická osoba – občan SR, vo veku min. 18 rokov, s vlastným príjmom z podnikania, zo závislej činnosti alebo príjmom podľa osobitného predpisu (štipendium, dávky dôchodkového poistenia atď.),

b.) obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach,

c.) samosprávny kraj,

d.) spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

e.) vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom, ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o výkone správy,

f.) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania správy, údržby a obnovy bytového fondu,

g.) iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.

 

Príjem žiadostí pre rok 2017

 

Aktualizované v marci 2017