Bezplatné informačné semináre k Výzve KaHR-22VS-0801

Slovenská inovačná a energetická agentúra a Združenie miest a obcí Slovenska

pripravili bezplatné informačné semináre

PODPORA BUDOVANIA A MODERNIZÁCIE VEREJNÉHO OSVETLENIA PRE MESTÁ A OBCE

Semináre súi určené pre všetkých záujemcov o predloženie žiadosti o príspevok v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-0801. Prezentácie povedúi a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA, ktorí sa priamo podieľajú na administrácii žiadostí. Mestá a obce môžu požiadat o nenávratný finančný príspevok na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do 13. februára 2009. Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program konkurencieschopnost a hospodársky rast na túto výzvu vyčlenilo 700 miliónov Sk.

Termíny a miesta konania seminárov:

4. 11. 2008   Košice, Vzdelávacie centrum TeleDom, miestnosť č. 208, Moyzesova 58

5. 11. 2008   Prešov, Obvodný úrad Prešov, zasadačka, Námestie Mieru 3

7. 11. 2008   Nitra, Agroinštitút, aula č. 1, Akademická 4

10.11. 2008   Trenčín, Kultúrne centrum Dlhé Hony, Ul. 28 októbra 8

11.11. 2008   Trnava, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, zasadačka, Starohájska 10

12.11. 2008   Žilina, Úrad Žilinského samosprávneho kraja, kongres. sála, Komenského 48

14.11. 2008   Banská Bystrica, Fakulta politických vied Univerzity Mateja Bela, aula, Kuzmányho 1

Prihlášky na semináre ako aj kompletné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.gov.sk. Účasť

odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním vyplneného prihlasovacie

formulára na adresu fondy@siea.gov.sk. Do predmetu e-mailu prosíme uviesť dátum a mesto,

v ktorom sa seminár koná. Viac informácií získate na t. č.: 02/5824 8401.